LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Užava
Dabas liegums UŽAVA. Foto: Ērika Kļaviņa
Dabas liegums UŽAVA. Foto: Ērika Kļaviņa

 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0520300
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Užavas pagasts
Platība: 3012 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija atrodas Baltijas jūras krastā un ietver daudzveidīgus jūrmalas biotopus. Īpaši nozīmīga pelēko kāpu aizsardzības vieta. Konstatētas 2 ES Biotopu direktīvas vaskulāro augu sugas: Lēzeļa vīrcele un smiltāja neļķe. Viena no nedaudzām jūrmalas zilpodzes atradnēm Larvijā.
Informatīvā lapa >>>  (PDF 1.59 MB)
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns:
2004.>>2015.: lejupielādēt  (RAR 7.06 MB)
2015.>>2025.: lejupielādēt  (PDF 4.01 MB)
Pielikumi:

1. Aizsargājamo biotopu karte (PDF 1.8 MB)

2. Infrastruktūras un apsaimniekošanas pasākumu karte (PDF 2.56 MB)

3. Esošie infrastruktūras objekti un to apsaimniekošana dabas liegumā Užava (PDF 0.15 MB)

4. Sastopamo ķērpju saraksts (PDF 0.15 MB)

5. Aizsargājamo augu un ķērpju sugu izplatības karte (PDF 0.83 MB)

6. Pārskats par konstatēto reto un aizsargājamo sugu putnu sastopamību (PDF 0.17 MB)

7. Pielikums individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam – Funkcionālais zonējums (PDF 0.51 MB)

8. Pielikums individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam – Zonas, kurās pieļaujams rīkot publiskus pasākumus brīvā dabā (PDF 0.34 MB)

9. Pielikums individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam – informatīvās zīmes paraugs un lietošanas kārtība (PDF 0.22 MB)

10. Pielikums individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam – Aizsargājamie koki – vietējie un citzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra un augstuma) (PDF 0.21 MB)

11. Dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvās sanāksmes un uzraudzības grupas sanāksmju protokoli (PDF 0.48 MB)

12. Pārskats par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu (PDF 1.54 MB)

13. Pielikums individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam – Regulējamā režīma zonas robežu apraksts (PDF 0.32 MB)

14. Vienošanās ar zemes īpašniekiem un lietotājiem par tūrisma infrastruktūras izvietošanu (PDF 1.7 MB)

15. Ventspils novada pašvaldības atzinums (PDF 0.2 MB)

16. Atjaunota Natura 2000 standarta datu forma (PDF 0.12 MB)