LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ventas ieleja
Dabas liegums Ventas ieleja. Foto: Agnese Priede
Foto: Agnese Priede
 
Dabas lieguma Ventas ieleja atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0507100
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada Pelču, Padures un Rumbas pagasts un Kuldīgas pilsēta
Platība: 2505 ha
Dibināšanas gads: 1957
Ministru Kabineta noteikumi: Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem" ar grozījumiem
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija ļoti bagāta ar daudzveidīgiem biotopiem, t.sk. Eiropas Savienības aizsargājamajiem biotopiem, no kuriem raksturīgākie un interesantākie: 9180* Nogāžu un gravu meži, 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs, 8220 Smilšakmens atsegumi u.c. Izcili daudz retu augu (maurloks, laksis, mūru sīkpaparde, dobais cīrulītis, mīkstā cietpiere u.c.) un dzīvnieku (cīrulīšu dižtauriņš, marmora rožvabole, rūsganbrūnais koksngrauzis, ziemeļu gulbis, zivjērglis, mežirbe, niedru lija, klinšu ērglis u.c.) sugu.
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns (2010.>>2020.): lejupielādēt  (PDF 0.61 MB)
Pielikumi:
1. Zemes īpašumi - apkopojums.
1. Zemes īpašumi - kartes.
2. Aizsargājamie biotopi.
3. Ligzdojošo putnu sugu saraksts
4. Konstatēto vaskulāro augu sugu saraksts.
4. Konstatēto sūnaugu sugu saraksts.
4. Konstatēto vaskulāro augu un sūnaugu sugas - karte.
5. Apsaimniekošanas pasākumi - karte
6. Plānotās Ventas upes straujteču posmu rekultivācijas apraksts.
7. Priekšlikumi zonējumam.
8. Funkcionālo zonu shēma.
9. Funkcionālo zonu robežpunktu koordinātas.
10. Speciālās informatīvās zīmes paraugs un lietošanas kārtība.
11. Dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvās sanāksmes un Uzraudzības grupas sanāksmju protokoli.
12. Pārskats par komentāriem, kas saņemti līdz dabas aizsardzības plāna sabiedriskajai apspriešanai.
13. Pārskats par iepriekšējā dabas aizsardzības plānā paredzēto apsaimniekošanas pasākumu realizāciju.
14. Pārskats par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu.
15. Īpaši aizsargājamie meža biotopi.
16. Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)
17. Zinātniskais pamatojums īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzības statusa un funkcionālā zonējuma maiņai.
18. Kuldīgas novada domes atzinums un komentāru tabula.
19. Vienošanās ar zemes īpašniekiem par tūrisma infrastruktūras objektu izvietojumu.