LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Vērenes purvi
Dabas lieguma Vērenes purvi atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0525300
Administratīvais iedalījums: Ogres novada Madlienas pagasts
Platība: 1213 ha
Dibināšanas gads: 1999
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Nozīmīga augsto purvu, ieplaku purvos un purvainu mežu aizsardzības teritorija. Liegumā ietilpst 3 augsto purvu teritorijas: Zimaites, Sivenīcas un Jeiskas purvi, kurus vienu no otra atdala purvaini priežu meži, kā arī lapkoku un jauktu koku meži.
Robežshēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: nav