LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Vīķvēnu purvs
Dabas liegums Vīķvēnu purvs. Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs
Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs
 
Dabas lieguma Vīķvēnu purvs atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0516200
Administratīvais iedalījums: Kocēnu novada Dikļu un Kocēnu pagasts
Platība: 67 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi: Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem" ar grozījumiem
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi:  nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota, lai aizsargātu pļavas un kaļķainu zāļu purvu. Konstatēts Latvijā un arī Eiropā aizsargājams biotops - kalcifils purvs ar rūsgano melnceri, kā arī retas bezmugurkaulnieku sugas.
Robežshēma:  lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns: nav