Zaļezera purvs
Foto: A.Priede
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0502800
Administratīvais iedalījums: Vecumnieku novada Bārbeles pagasts
Platība: 324 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija ietver pārejas purvu ar diseitrofu ezeru un purvainus priežu mežus. Dabas liegumā sastopamas tādas īpaši aizsargājams putnu sugas kā lielā gaura, niedru lija, rubenis, mežirbe u.c.
 
Robežshēma:  lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns (2010.-2020.):  lejupielādēt  (PDF 1.94 MB)
Pielikumi:
*Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kartogrāfiskais materiāls
** AS „Latvijas Valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecības kartogrāfiskais materiāls.