LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Zepu mežs
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0534200
Administratīvais iedalījums: Gulbenes novada Stāmerienas pagasts
Platība: 65 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi:  nav
Pārvalde:
sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorija veidota boreālo mežu (skujkoku un jauktu koku mežu) aizsardzībai, kas ir ES Biotopu direktīvas biotops. Dominē bērzu - egļu - apšu meži, paaugā arī liepa. Dabisko meža biotopu koncentrācijas vieta. Daudz kritalu. Teritorijā konstatēta īpaši aizsargājama augu suga - divsēklu grīslis.
 
Robežshēma:  lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS 
Dabas aizsardzības plāns: nav