Daugavas ieleja
Dabas parks Daugavas ieleja. Daugava pie Skrīveriem. Foto: Andris Soms
Daugava pie Skrīveriem. Foto: Andris Soms
Dabas parka Daugavas ieleja atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst dabs liegums Ozolkalni), Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0300100
Administratīvais iedalījums: Skrīveru novads; Aizkraukles novada Aizkraukles pagasts; Jaunjelgavas novada Sērenes pagasts.
Platība: 1043 ha
Dibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Dabas parks izveidots, lai aizsargātu Daugavas senlejas raksturīgāko posmu, kas palicis nepārveidots, būvējot Pļaviņu HES. Galvenā vērtība senlejas pamatkrasta stāvajai nogāzei līdz Dīvajas ietekai, kur nogāzes klāj vērtīgi platlapju nogāžu un gravu meži. Teritorijā daudz dabisku, botāniski vērtīgu sausu pļavu kaļķainās augsnēs un mēreni mitru pļavu, kurās sastopamas retas un aizsargājamas augu sugas. Konstatētas arī kaļķainas smiltāju pļavas, eitrofas augsto lakstaugu audzes. Tuvāk Aizkrauklei arī dolomītu atsegumi, avotu izplūdes vietas krastā. Izcila retu sikspārņu barošanās vieta.
Robežu shēma: lejupielādēt 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns (2014. >> 2026.): lejupielādēt (PDF 3,69 MB)
Pielikumi:
___________________________________
 Ozolkalni
 
Dabas lieguma Ozolkalni atrašanās vieta Latvijā


 Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, (ietilpst dabas parkā Daugavas ieleja)

Kods: LV0500400
Administratīvais iedalījums: Skrīveru novads Skrīveru pagasts
Platība: 25 haDibināšanas gads: 1987
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:Teritorija izveidota, lai aizsargātu vientuļo bišu dzīvesvietu Daugavas senkrasta nogāzē. Te sastopamas arī kamenes. Teritorijā ietilpst Daugavas senkrasta nogāžu un gravu meži, kā arī tam pieguļošas mitras pļavas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: nav