Engures ezers
 
Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija, starptautiskas nozīmes mitrājs "Engures ezers"
Kods: LV0302800
Administratīvais iedalījums: Engures novada  Engures pagasts, Tukuma novada Zentenes pagasts, Rojas novads, Mērsraga novads, Talsu novada Ķūļciema pagasts.
Platība: 12 580 ha
Dibināšanas gads: 1957
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienībA  Pierīgas reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Teritorija veidota ligzdojošo un caurceļojošo putnu aizsardzības teritorija, dabas parka teritorijā ligzdo 186 putnu sugas, taču arī ezera apkārtne ir izcili bioloģiski daudzveidīga un bagāta teritorija: te konstatētas 844 vaskulāro augu sugas. Sastopami Latvijā un Eiropā reti biotopi (piem. kaļķaini zāļu purvi ar rūsgano melnceri, pārejas purvi un slīkšņas u.c.).
Robežu shēma:
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt  (PDF 1.84 MB)
Pielikumi: