Istras pauguraine
Dabas parks Istras pauguraine. Foto: Elīna Tripāne 
 Foto: Elīna Tripāne
Dabas parka Istras pauguraine atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0301300
Administratīvais iedalījums: Ludzas novada Istras pagasts
Platība: 866 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Unikāls vēsturiski ģeogrāfisks komplekss, ko veido grēdu, morēnu pauguru un masīvu reljefs. Teritorijas mežainajā daļā morēnu pauguri un to nogāzes klātas ar sausiem priežu, egļu un jauktajiem mežiem, bet ieplakās sastopami melnalkšņu staignāji un pārejas purvi, kas ir Eiropā aizsargājami biotopi.
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns: nav