Medumu ezeraine
Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū Augšzeme, dabas parkā ietilpst dabas liegums - Medumu ezera salas), Natura 2000 teritorija
Kods:LV0300300
Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Medumu pagasts.
Platība: 1484 ha
Dibināšanas gads: 1977
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Teritorijā sastopami mozaikveidā dažādi mežu tipi, kas neveido lielus masīvus, kā arī nelieli pārejas purviņi pie ezeriem, kuros konstatēta ES direktīvas suga - lēzeļa lipare. Ezeri ir izcila barošanās vieta vairākām retām sikspārņu sugām. Daudzu retu un aizsargājamu vaskulāro augu, sūnu un ķērpju atradnes.
 
Robežu shēma: lejupielādēt
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns: nav