Numernes valnis
Dabas parks NUMERNES VALNIS. Foto: Rolands Kalvis
Atrašanās vietā Latvijas teritorijā.Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0303000
Administratīvais iedalījums: Kārsavas novada Salnavas pagasts; Baltinavas novada Baltinavas pagasts.
Platība: 981 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi: Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Viena no nedaudzajām vietām valstī, kur sastop sausieņu priežu mežus, kas izveidojušies uz osiem vai osveida vaļņiem. Šeit sastopamas tādas retas un aizsargājamas sugas kā Ruiša pūķgalve, smiltāju esparsete un zāļlapu smiltenīte. Vaļņa pakājē izskalošanās rezultātā ir veidojušās nedaudz kaļķainas augsnes, kas ir piemērotos biotopos Latvijā aizsargājamai un arī ES Biotopu direktīvas augu sugai – dzeltenai dzegužkurpītei. Uz vaļņa atrodas mežaudzes, kas atbilst Biotopu direktīvas I pielikuma biotopam - skujkoku meži uz osiem, no kuriem daļa ir Latvijā īpaši aizsargājami biotopi. Vaļņa pakājē sastopami purvaini meži, kā arī tādas aizsargājamas sugas kā meža silpurene, spilvainais ancītis un Lēzeļa lipare, no bezmugurkaulniekiemm - četrzobu pumpurgliemezis. Numernes valnis ir viena no bagātākajām meža silpurenes vietām Latvijā.
Robežu shēma: lejupielādēt

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS: citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2020. >> 2031.): lejupielādēt >>> (DOCX 9,18 MB)
Pielikumi:
1. Robežshēmas (PDF 3,05 MB)
2. Robežpunktu koordinātas (PDF 3,12 MB)
3. Zemes lietošanas veidu karte (JPEG 1,68 MB)
4. Plānotā teritorijas izmantošana (JPEG 1,47 MB)
5. 2005. – 2014. gadam paredzētie apsaimniekošanas pasākumi (JPEG 1,5 MB)
6. Esošie tūrisma un infrastruktūras objekti (JPEG 1,52 MB)
7. ES nozīmes aizsargājamie biotopi (JPEG 1,46 MB)
8. ES nozīmes aizsargājamo mežu, purvu un saldūdeņu biotopu kvalitātes karte (JPEG 1,54 MB)
9. DMB un PDMB kvalitātei atbilstošo mežaudžu izvietojums (JPEG 1,49 MB)
10. Mežaudzes, kas sasniegušas vai plāna darbības termiņā sasniegs galvenās cirtes vecumu (saskaņā ar Meža likuma 9. pantu) (JPEG 1,48 MB)
11. Īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo vaskulāro augu sugu izplatības karte
12. Īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo sūnu, sēņu un ķērpju sugu izplatības karte (JPEG 1,59 MB)
13. Īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo zīdītāju sugu izplatības karte (JPEG 1,59 MB)
14. Īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo bezmugurkaulnieku sugu izplatības karte (JPEG 1,65 MB)
15. Īpaši aizsargājamo un citādi nozīmīgo putnu sugu izplatības karte (JPEG 1,55 MB)
16. Ierosinātā funkcionālā zonējuma karte (JPEG 2,61 MB)
17. Dabas aizsardzības plāna izstrādes dokumentācija (PDF 10,74 MB)