Ogres ieleja
Dabas parks Ogres ieleja. Foto: Andris Soms
Dabas parks Ogres ieleja. Foto: Andris Soms
 
Dabas parka Ogres ieleja atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst dabas liegums Vērenes gobu un vīksnu audze),  Natura 2000 teritorija
Kods: LV0304500
Administratīvais iedalījums: Ērgļu novada Ērgļu un Sausnējas pagasts; Ogres novada Mazozolu pagasts Taurupes pagasts Meņģeles pagasts Madlienas pagasts Ogresgala pagasts Krapes pagasts Lielvārdes novada Lēdmanes pagasts Ķeguma novada Rembates pagasts.
Platība: 7521 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi:nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Ogres ieleja kopumā ir starp bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai nozīmīgākajām neregulētu upju ielejām Latvijā biotopu dažādības un savdabības dēļ. Te konstatēti 11 ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopi, no kuriem 5 ir prioritāri (nogāžu un gravu meži, parkveida pļavas, sugām bagātas atmatu pļavas, sugām bagātas vilkakūlas pļavas, pārmitri platlapju meži), kā arī vienlaikus 15 Latvijā īpaši aizsargājami biotopi. Viena no nedaudzajām vietām, kur sastopami Latvijā ļoti reti biotopi – parkveida pļavas un jaukti ozolu, gobu, ošu meži upju krastos, upju straujteces. Sastopamas vairākas tieši Ogres ielejai raksturīgas retas augu sugas (augstais gaiļpiesis, daudzgadīgā mēnesene), kā arī daudzas Latvijā retas īpaši aizsargājamas augu sugas. Konstatētas vairākas Eiropas direktīvas pielikumos iekļautās augu un dzīvnieku sugas.
Robežu shēma: Kārļi – Lēdmanes muižaLēdmanes muiža - MeņģeleMeņģele – Ērgļi
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt   (PDF 1.57 MB)
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J.Pūces 2019.gada 29. janvāra  rīkojumu Nr.1-2/14 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas parka “Ogres ieleja” dabas aizsardzības plāna darbības termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim
Pielikumi:
___________________________________

Dabas lieguma Vērenes gobu un vīksnu audze atrašanās vieta Latvijā
Vērenes gobu un vīksnu audze
Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst dabas parkā - Ogres ieleja), Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Madlienas pagasts
Platība: 48 ha
Dibināšanas gads: 1977
Dabas vērtības: Liegums veidots reti sastopamo gobu un vīksnu audžu un Ogres upes vecupju aizsardzībai un saglabāšanai. Nogāzes pakājē izplūst gruntsūdeņi, veidojot avoksnājus un pārmitras augtenes. Pļavās daudz retu augu sugu. Sastopams baltmuguras un vidējais dzenis.