LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Dabas pieminekļi
Aizsargājamie koki
Dižkoki - lieli un veci koki, kam ir kultūrvēstures, izglītojoša vai zinātniska funkcija. Tiem ir liela nozīme vispārējās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. To esamība, kā arī to apdzīvojošo sugu daudzveidība, ir labs vides kvalitātes raksturojums. Dižkoks uztverams kā patstāvīga ekosistēma un ir dzīvestelpa daudzām retām un apdraudētām zīdītāju, putnu, kukaiņu, sēņu u.c. organismiem.
Dendroloģiskie stādījumi
Atbilstoši 2001.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.131 „Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem ” Latvijā par dabas pieminekļiem – dendroloģiskajiem stādījumiem noteiktas 89 mākslīgi veidotas teritorijas, kas pārstāv dendroloģiskās un kultūrvēsturiskās vērtības un ir piemērotas sabiedrības izglītošanai, atpūtai un audzināšanai.

Alejas
Atbilstoši 2005.gada 22.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.888 "Noteikumi par aizsargājamām alejām" Latvijā par dabas pieminekļiem – aizsargājamām alejām noteiktas 60 alejas.


Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie veidojumi
MK apstiprinātajā aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko pieminekļu sarakstā ir 178 teritorijas, kas ietver pamatiežu atsegumus, alas, avotus, ūdenskritumus, atsevišķas reljefa formas, kā arī citus ģeoloģiski nozīmīgus veidojumus.