LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Dzelzavas muižas alejas

Foto: K.Vilks

 
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490280
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Dzelzavas pagasts
Stādīšanas gads: 19.gs, vienlaicīgi ar Dzelzavas muižas parku
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejā aug vidēji veci un veci ozoli, piemistrojumā – kļavas, liepas, oši. Daži koki sasnieguši dižkoka izmērus. Alejas inventarizācijas laikā konstatēta viena īpaši aizsargājama bezmugurkaulnieku suga – spožā skudra (Lasius fuliginosus). Alejā atzīmēti aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām nozīmīgi mikrobiotopi – atmirusī koksne, atsegta koksne uz stumbriem, koki ar sēņu augļķermeņiem. Tāpat alejā konstatētas divas aizsargājamas ķērpju sugas – brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala) un brūnā sklerofora (Sclerophora pallida). Ķērpju sugu atradnes ir labā stāvoklī.
 
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: