LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Grancovas aleja

Foto: K.Vilks

 
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods:LV0490090
Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Kalupes pagasts
Stādīšanas gads: vecākās liepas stādītas Katrīnas II laikā

Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejā aug ļoti dažādu dimensiju un vecuma platlapji – galvenokārt liepas. Alejas vecumstruktūra ir heterogēna, sastopamas gan jaunas, gan vidēji vecas, gan ļoti vecas liepas. Papildus dobumainajiem kokiem atzīmēti bezmugurkaulnieku sugām nozīmīgi mikrobiotopi – atmirusī koksne (zari, lielu dimensiju stumbru daļas), koki ar koksnes sēņu augļķermeņiem, koki ar sabiedrisko plēvspārņu ligzdām, sulojoši koki. Inventarizācijas laikā konstatēta viena dabisko meža biotopu bezmugurkaulnieku indikatorsuga – lielais asmalis (Peltis grosa). Tāpat alejā konstatētas 3 īpaši aizsargājamās ķērpju sugas – brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala), kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) un liepu parmelīna (Parmelina tiliacea). Liepu parmelīna konstatēta tikai divās no 59 aizsargājamām alejām, tāpēc šī atradne vērtējama kā īpaši nozīmīga..
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: