LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Rāceņmuižas alejas

Foto: D.Ozols

     
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490550
Administratīvais iedalījums: Amatas novada Drabešu pagasts
Stādīšanas gads: pieder pie Rāceņmuižas apstādījumiem
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejā aug vidēji veci līdz veci ozoli, piemistrojumā atsevišķi citu platlapju sugu koki. Inventarizācijas laikā kopumā alejā uzskaitīti 42 dobumaini koki. Dobumi ir neliela izmēra. Papildus novēroti arī citi bezmugurkaulnieku sugām nozīmīgi mikrobiotopi – atmirusī koksne, atsegta koksne uz stumbriem, koki ar sēņu augļķermeņiem. Alejā konstatētas divas aizsargājamas ķērpju sugas – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) ar 5 atradnēm un brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala) ar 2 atradnēm.
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
 
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: