LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Rencēnmuižas ozolu aleja

Foto: K.Vilks

     
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490490
Administratīvais iedalījums: Burtnieku novada Rencēnu pagasts
Stādīšanas gads: stādīta barona Karla fon Krīgsmaņa laikā
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejā aug bioloģiski veci un vidēji veci platlapji – kļavas, liepas, oši un ozoli. Inventarizācijas laikā alejas teritorijā konstatēta viena īpaši aizsargājama bezmugurkaulnieku suga – spožā skudra (Lasius fuliginosus). Aljeā uzkartēti 6 dobumaini koki un bezmugurkaulnieku sugām citi nozīmīgi mikrobiotopi – atmirusī koksne, atsegta koksne, koki ar sēņu augļķermeņiem un sulojoši koki. Alejā konstatētas arī divas īpaši aizsargājamas ķērpju sugas – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) un brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala). Lai gan sugu atradnes ir nelielas, tās ir labā stāvoklī.
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
 
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: