Vatrānes aleja

Foto: K.Vilks

     
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490590
Administratīvais iedalījums: Ogres novada Ķeipenes pagasts
Stādīšanas gads:
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejā aug vidēju dimensiju vidēji veci līdz veci platlapji – ozoli, liepas, kļavas un oši. Inventarizācijas laikā alejas teritorijā atzīmēti 38 koki ar dažāda veida dobumiem. Papildus tam atzīmēti arī citi bezmugurkaulnieku sugām nozīmīgi mikrobiotopi – atmirusī koksne (zari, atsevišķi nokaltuši koki) un koki ar koksnes sēņu augļķermeņiem. Tāpat alejā konstatēta viena īpaši aizsargājama ķērpju suga – bālā sklerofora (Sclerophora pallida), kam atzīmētas trīs atradnes.
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
 
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: