Vecmoku alejas

Foto: E.Oļehnoviča

     
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490420
Administratīvais iedalījums: Tukuma novada Tumes pagasts
Stādīšanas gads: 1910.g.
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
                Alejas kopumā veidotas no trīs posmiem. Alejas veidotas no kļavām un liepām. Visiem kokiem ir vidējas dimensijas un vienāds vecums. Inventarizācijas laikā alejā konstatētas divas aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – spožā skudra (Lasius fuliginosus) un lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita). Kopumā alejas teritorijā uzkartēti 48 dobumaini koki, kā arī atrodami citi bezmugurkaulniekiem nozīmīgi mikrobiotopi – koki ar sēņu augļķermeņiem, sulojoši koki, atmirusī koksne (zari), atsegta atmirusī koksne ar saproksilo kukaiņu sugu izskrējām. Alejā konstatēta arī viena īpaši aizsargājama ķērpju suga – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) ar 20 atradnēm. Visas pleurostiktas atradnes ir ļoti labā stāvoklī.
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
 
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: