LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Cimmermaņu krauja     
Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas dabas parkā "Abavas senleja".
Kods: LV0441790
Administratīvais iedalījums: Kandavas novads, Vānes pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
 
Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Amulas senlejā, depresijā starp Ziemeļkursas un Dienvidkursas augstienēm.  
Dabas pieminekli veido Amulas senlejas iecirknis ar pamatiežu atsegumiem upes stāvajos krastos. Atsedzas augšdevona Famenas stāva Elejas svītas māli, aleirolīti un dolomītmerģeļi. Atsegumi ir Elejas svītas apakšējās daļas stratotips.
Griezuma augšdaļā atsedzas Jonišķu svītas dolomīti, kuros sastopamas svītai raksturīgas jūras organismu atliekas. Jauns atsegums izveidojies kraujas augšdaļā pie Mazskudrām. Nogāzēs izplūst vairāki avoti.
Atsegumi ir diezgan aizbiruši un pētāmi tikai pēc attīrīšanas.
Minētais dabas veidojumu komplekss ir nozīmīgs galvenokārt no ģeoloģisko zinātnisko vērtību un ainavas, kā arī dzīvās dabas vērtību saglabāšanas viedokļa. 
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – nogāžu un gravu meži (9180) un karbonātisku pamatiežu atsegumi (8210). Senlejas nogāzes augšdaļā pie Mazskudrām aug vairāki dižkoki.
Teritoriju nepieciešams saglabāt zinātniskiem ģeoloģijas (stratigrāfijas un paleontoloģijas) pētījumiem, un kā ainaviski vērtīgu dabas veidojumu, kas ir svarīgs dzīvās dabas vērtību saglabāšanai un potenciāli nozīmīgs dabas tūrismam.
 
 

Detalizēts apraksts: lejupielādēt

Robežshēma: ortorfoto pamatne
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS