LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Karogu labirints
Foto: D.Ozols
 
Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods:
Administratīvais iedalījums: Alojas novads, Staiceles lauku teritorija
Ministru Kabineta noteikumi:
  • apstiprināšanas procesā, dokumenti iesniegti iekļaušanai dabas pieminekļu sarakstā
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Viduslatvijas zemienē, Metsepoles līdzenumā, Karogupītes senlejā.
Dabas pieminekli veido Karogupītes senlejas posms, kurā, upītes kreisajā pamatkrastā atsedzas vidējā devona Živetas stāva Burtnieku svītas smilšakmeņi, 150 m garā atsegumu posmā ir sastopamas 4 ievērojamas nišas un alas un viena pazemes erozijas kritene.
Alu un nišu raksturojums sniegts no dienvidiem uz ziemeļiem (no upītes augšteces puses):
1) Niša  - 2 m plata, 1,5 m augsta, 2 m gara, kurā ir 3 mazākas aliņas. Lielākā ir vidējā no tām - vismaz 2 m gara, ar ieejas platumu 0,7 m un augstumu 0,6 m. Visu nišu veido apsūnojis smilšakmens atsegums. Niša ir pamatkrasta vidū, 3 m augšpus upes palienes;
2) Divdaļīga ala ar kopējo ieejas platumu 0,7 m un augstumu 0,3 m. Dziļāk ejas sašaurinās, taču ir vismaz 3 m garas un ar piepūli pieejamas cilvēkam;
3) Karogu avotu ala. No alas iztek avots, kurš 22.08.2015. bija vājš, taču šajā laikā bija liels sausums. Avots alā veido nelielu dīķīti, kur uzkrājušies rūsgani dzelzs oksīdi un hidroksīdi. Arī ārpus alas Karogupītes virzienā ir izgulsnēti šie savienojumi. Ala ir 4 m gara, 3 m plata un 2,4 m augsta.
4) Vislabāk pazīstamā ala dabas piemineklī – Karogu alu labirints. Tam ir galvenā niša (3,5 m augsta, 4 m plata, 3 m gara). Tai no kreisās (ziemeļu) puses pienāk 4 m gara eja ar atveri virszemē. Nišas centrālajā daļā ir 2 savienotas ejas, no kurām dziļāk turpinās labirints. Bez tām ir vismaz 5 iedobes, pārsvarā seklas. Labirinta visu eju kopgarums ir aptuveni 30 m.
Dažus metrus uz ziemeļiem no Karogu labirinta pamatkrasta augšā ir kritene, kas, domājams, līdzīgi alām ir veidojusies pazemes erozijas procesa rezultātā.
Devona Burtnieku svītas smilšakmeņiem ir raksturīgs muldveida slīpslāņojums (zemūdens grēdas); vietām vērojamas vizlainas kārtiņas uz slīpajiem slānīšiem, kas liecina par plūdmaiņu procesu ietekmi uz sedimentāciju.
Pēc pašreizējā viedokļa, Burtnieku laikposmā Baltijas devona baseina ziemeļu daļā ir attīstījusies plūdmaiņu ietekmēta delta.
Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi: smilšakmens atsegumi (8220); netraucētas alas (8310); upju straujteces un dabiski upju posmi (3260). Teritorija daļēji pārklājas ar mikroliegumu - egļu un mistrots slapjš egļu meža biotops.
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem ģeoloģiskiem (stratigrāfijas, sedimentoloģijas, ģeomorfoloģijas) pētījumiem, gan arī mūsdienu augu sugu un biotopu pētījumiem, un ainaviski vērtīgu dabas veidojumu kopumu.
 
 
 

Detalizēts apraksts: lejupielādēt

Robežshēma: ortorfoto pamatne
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS