Vecsautiņu avoti

 
Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods:
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novads, Launkalnes pagasts
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Vispārējs raksturojums
Teritorija ir izvietojusies Vidzemes augstienē, Mežoles paugurainē.
Dabas piemineklis ir kāpjošu avotu grupa Puju strauta ielejas vidusdaļā. Centrālā avotu grupa ir izveidojusi plašu, diametrā 9-10 m un ap 0,7 m dziļu avotu cirku, kur Puju strauta palienes nogulumi – kūdra un kūdraina smilts ir izskalota, un cirka centrālajā daļā izplūst vairāki kāpjoši avoti, pārskalojot gaiši pelēkas, gandrīz baltas smalkas smiltis. Avotu dziļums ir ap 0,5 m, dziļāk atrodas oļu slānis. Centrālā avota diametrs ir ap 0,6-0,7 m, citi sīkākie avoti ir 0,1-0,3 m diametrā. Ārpus avotu izplūdes vietām avota baseina dibenu sedz kūdras nogulsnes, kas izskalotas avotcirka malās.
Centrālās avotu grupas kopējais debits ir ap 25 L/sek, ūdeņi pa nelielu strautiņu noplūst Puju strautā.
Apsekošanas laikā 17/08/2015 avota ūdenim noteikti fizikāli – ķīmiskie parametri: pH 7,39, elektrovadītspēja (EVS) 332 mkS/cm, temperatūra 6,4 oC.
Bez centrālās avotu grupas Puju strauta ielejā atrodas vēl vairāki atsevišķi avoti un avoksnāji vai nelielāku avotu grupiņas. Visos gadījumos avoti izplūst no fluviglaciālajiem nogulumiem, iznesot gaiši pelēku smalku smilti. Visi avoti izvietoti Puju strauta ielejas nogāzes pakājē. Atkarībā no katra avota atveres absolūtā augstuma, nedaudz mainās ūdens spiediens izplūdes vietā. Augšpus centrālās avotu grupas, hipsometriski augstāk Puju strauta labajā krastā izvietoti vismaz divi avoksnāji, kur pazemes ūdeņu atslodze ir vāja, un izteikti kāpjoši avoti neveidojas.
Lejpus centrālajai avotu grupai, aiz ceļa avoti izvietoti abpus Puju strautam, bet arī te tie pārsvarā ir nelieli un neveido tik plašu avotcirku kā centrālā grupa.
Teritorijā atrodas Eiropas savienības aizsargājams biotops - minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji (7160).
 
Detalizēts apraksts: lejupielādēt
Robežshēma: ortorfoto pamatne
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS