Rīgas līča rietumu piekraste
Aizsardzības kategorija: aizsargājamā jūras teritorija, Natura 2000 teritorija.
Administratīvais iedalījums: Teritorija atrodas Latvijas Republikas
Rīgas līča rietumdaļā iepretim Dundagas, Rojas, Tukuma un Engures novadiem, kā arī Jūrmalas pilsētas daļai Jaunķemeriem.
Platība: 132 172 ha
Dibināšanas gads: 2010
 
Dabas vērtības:
Teritorija izveidota zemūdens rifu un dzīvotņu aizsardzībai, kas kopumā aizņem 19 252 ha lielu zemūdens platību, kā arī putnu sugu aizsardzībai, kuru populācijas lielumi aizsargājamā jūras teritorijā sasniedz starptautiski nozīmīgas vietas kritēriju. Šādas putnu sugas, kuru populācijas lielumi aizsargājamā jūras teritorijā sasniedz starptautiski nozīmīgas vietas kritēriju ir brūnkakla gārgale Gavia stellata, melnkakla gārgales Gavia arctica, tumšā pīle Melanitta fusca, kākaulis Clangula hyemalis un mazais ķīris Larus minutus. Teritorijā sastopami – trīs rifu tipi un četri dzīvotņu tipi uz mīkstām gruntīm. No rifu tipiem sastopami ir atklātai iedarbībai pakļauto cieto iežu rifi ar Fucus vesiculosus veģetāciju, atklātai iedarbībai pakļauto cieto iežu rifi bez specifiskas veģetācijas vai apaugumiem, atklātai iedarbībai pakļauto cieto iežu rifi ar divvāku gliemeņu un sprogkājvēžu Balanus improvisus apaugumiem (Dzīvotne var ietvert visa veida gliemeņu apaugumus). No dzīvotņu tipiem teritorijā sastopamas atklātai iedarbībai daļēji pakļautas mīkstās gruntis ar augstāko augu veģetāciju izņemot Zostera marina, atklātai iedarbībai daļēji pakļautas mīkstās gruntis ar hāru veģetāciju, atklātai iedarbībai daļēji pakļautas mīkstās gruntis ar divvāku gliemenēmunatklātai iedarbībai daļēji pakļautas mīkstās gruntis bez noteiktas sugu dominances.
 
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (23.08.2011.): lejupielādēt
Robežshēma:
1. lapa >>> lejupielādēt
2. lapa >>> lejupielādēt
Pielikumi: