Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām

Mūsdienās dabas aizsardzībā risināmo jautājumu lokā ir gan cilvēki, gan daba. Dabas vērtību un resursu aizsardzība un apsaimniekošana, sugu un biotopu aizsardzība, vietējo attīstības projektu un ainavu ekoloģiskā plānošana ir daļa no tiem.


Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
 


 


Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT)  Latvijā ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā, lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību - retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas.
 
 
Karte ar Latvijas īapši aizsargājamo dabas teritoriju izvietojumu
 
Kā  tiek iedalītas ĪADT?
Pavisam Latvijā ir 655* ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem apstiprinātas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kas katra atbilst kādai no  astoņām aizsargājamo teritoriju kategorijām (nacionālais parks, biosfēras rezervāts, dabas parks, aizsargājamo ainavu apvidus, dabas liegums, dabas rezervāts, dabas piemineklis, jūras teritorija), kas savstarpēji atšķiras ar teritorijas izveidošanas mērķiem, teritorijas platību un dažādu aizsardzības pakāpi - atļautajām un aizliegtajām darbībām.
 
*informācija apkopota balstoties uz likumu un Ministru kabineta noteikumu un to grozījumu aktuālajām redakcijām, kas stājušās spēkā līdz 2019.gada 17.decembrim.
 
Latvijā ir astoņas aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas.
Latvijā ir arī


 

Dati par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām mikroliegumiem, sugām un biotopiem arī dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS.
 

Dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS baneris