LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Bioloģiskās daudzveidības monitoringa dati
Vides monitoringa programmas ietvaros Latvijā tiek īstenota bioloģiskās daudzveidības monitoringa apakšprogramma (PDF 0.58 MB), kuras mērķi ir:
  1. sniegt informāciju par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli un izmaiņām Natura 2000 vietās;
  2. sniegt informāciju par sugu populāciju lieluma un biotopu platību izmaiņu tendencēm valstī;
  3. noteikt dabisko un antropogēno faktoru ietekmi uz novērojamiem biotopiem un sugām.
Lai nodrošinātu šo mērķu īstenošanu, bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmu iedala šādās sadaļās:
  • Natura 2000 vietu monitorings;
  • Fona monitorings;
  • Speciālais monitorings;
  • Invazīvo svešzemju sugu monitorings.
Programmas ieviešanu koordinē Dabas aizsardzības pārvalde (sauszeme) un Latvijas Hidroekoloģijas institūts (jūra).

Šajā sadaļā publicētas arī atskaites un citi materiāli par īstenotajām monitoringa programmām.


 


 

NATURA 2000 VIETU MONITORINGS
Latvijā noteiktas 333 Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000), kurās jānodrošina labvēlīgs aizsardzības statuss (t.i., jānodrošina, ka populācijas vai platības ir stabilas vai palielinās) sugām un biotopiem, kuru dēļ šīs vietas ir izvēlētas. Lai varētu pārbaudīt, vai šāds statuss tiek nodrošināts, ir jāveic šo sugu un biotopu monitorings. Taču monitoringa mērķis ir noteikt Eiropas Savienības nozīmes sugu populāciju un biotopu stāvokli un izmaiņas Natura 2000 teritorijās visā valstī kopumā. Tas nozīmē, ka visās teritorijās netiek monitorēti visi Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi un sugas, bet izlases veidā, tādējādi gūstot priekšstatu par to stāvokli un tendencēm Latvijas Natura 2000 teritorijās kopumā.
 
Natura 2000 monitoringa ietvaros Dabas aizsardzības pārvalde organizē Natura 2000 monitoringu, iegūstot datus par sugu populāciju un biotopu platību izmaiņām Natura 2000 vietās. Latvijas Hidroekoloģijas institūts organizē monitoringu Latvijas jūras piekrastes un atklātajā jūras daļā.
 
Natura 2000 monitoringa veikšanas gaitā iegūto informāciju par sugu populāciju un biotopu platību izmaiņām Natura 2000 vietās apkopo 6 gadu periodā. Beidzoties kārtējam sešu gadu ciklam (pašreizējais 2013.-2018.gads), tiek veiktas izmaiņas Natura 2000 datu bāzē.
 
Latvija pirmo ziņojumu iesniedza 2007.gadā. Monitoringa dati nepieciešami arī, lai sagatavotu ziņojumu Eiropas Komisijai par Biotopu direktīvas pielikumos esošo sugu un biotopu stāvokli, kā to paredz Biotopu direktīvas 17. pants.
 
Reizi sešos gados pēc Biotopu direktīvas 23. pantā paredzētā laika posma beigām dalībvalstis sagatavo ziņojumu par to pasākumu īstenošanu, kas veikti saskaņā ar šo direktīvu. Šajā ziņojumā iekļauj informāciju par Biotopu direktīvas 6. panta 1. punktā minētajiem aizsardzības pasākumiem, kā arī novērtējumu par to, kāda ir šo pasākumu ietekme uz I pielikuma dabisko biotopu veidu un II pielikuma sugu aizsardzības statusu, un iekļauj 11. pantā minēto uzraudzības pasākumu galvenos rezultātus. Ziņojumu, kas sagatavots atbilstoši komitejas izstrādātai formai, nosūta Eiropas Komisijai un dara publiski pieejamu.
 
Monitoringa ietvaros tiek reģistrētas visas Putnu direktīvas I pielikuma sugas un Biotopu direktīvas I pielikuma biotopi un II, V pielikuma sugas, par katru no vienībām (suga vai biotops Natura 2000 vietā) aizpildot anketu.
 
Visus objektus (sugas un biotopus) paredzēts monitorēt vismaz vienu reizi 6 gadu ciklā. Būtiska atkāpe ir attiecībā uz migrējošiem putniem un zīdītājiem (sikspārņiem), jo, veicot novērojumus vienu reizi 6 gados, var iegūt neraksturīgi augstus vai zemus populāciju vērtējumus. Tāpēc šie parametri būtu jāmēra biežāk nekā reizi 6 gadu periodā, un Natura 2000 datu bāzē jāuzrāda minimālie un maksimālie rādītāji visā 6 gadu ciklā.
 
Dati par sugām un biotopiem vajadzīgi ne tikai Biotopu direktīvas ziņojuma sagatavošanai un Natura 2000 datu bāzes aktualizēšanai, bet arī starptautisko konvenciju (Bernes, Bonnas, Riodežaneiro, Ramsāres, Vašingtonas) saistību izpildei.
 
Bioloģiskās daudzveidības monitorings nepieciešams arī nacionālajām vajadzībām - vides stāvokļa un vides aizsardzības pasākumu efektivitātes novērtēšanai un sabiedrības informēšanai par vides stāvokli.
 
2013.-2018.gada Natura 2000 vietu monitoringa datu izvērtējums tiks sagatavots un publiskots 2020. gada pirmajā pusē.

Informācija par Eiropas Savienības aizsargājamo dabas teritoriju tīklu Natura 2000, teritoriju atrašanās vietām un tajās sastopamajām dabas vērtībām >>>
 
FONA MONITORINGS
Monitoringa mērķis ir sniegt informāciju par sugu populāciju lieluma (vai relatīvā lieluma) un biotopu platību izmaiņu tendencēm valstī. Atšķirībā no Natura 2000 monitoringa, kas tiek veikts tikai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, fona monitorings nodrošina sugu un biotopu monitoringu, kas ir reprezentatīvs visai valsts teritorijai kopumā.
Monitorings dod datus nevis tikai par vienu sugu vai biotopu, bet gan par plašāku kompleksu vērtībām, kuru nozīmīga daļa atrodas ārpus īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, t.sk., Natura 2000.
Fona monitoringa rezultātā iegūtie dati par sugām un biotopiem ārpus Natura 2000 teritorijām ir nepieciešami ziņojumu sagatavošanai Eiropas Komisijai par Biotopu direktīvas pielikumos esošo sugu un biotopu stāvokli visā Latvijas teritorijā.
SPECIĀLAIS MONITORINGS
Speciālā monitoringa mērķis ir sniegt informāciju par ekosistēmās notiekošiem ekoloģiskiem procesiem un organismu savstarpējām atkarībām. Kā monitoringa objekti tiek izvēlētas aizsargājamās sugas, kurām Latvijā ir Eiropas kontekstā nozīmīgas populācijas vai organismi, no kuriem tās ir atkarīgas. Tās liecina arī par citu grupu vai biotopu stāvokli, jo vairums no šīm sugām atrodas ekoloģiskās piramīdas virsotnē vai tuvu tai.
Speciālais monitorings tiek veikts arī lineārajos biotopos (upēm un jūras piekrastei), kurus reprezentatīvi nenosedz fona monitorings. Šie biotopi ir ļoti dinamiski un mainīgi gan dabisko procesu iedarbības rezultātā, gan arī milzīgās sabiedrības intereses dēļ (apbūve, rekreācija).
Speciālā monitoringa indikatori sniedz detalizētāku informāciju nekā tikai ‘skaits’ vai ‘klātbūtne’. Speciālā monitoringa indikatori ir, piemēram, sugas reprodukcijas rādītāji, demogrāfiskā struktūra, veģetācijas struktūra.
 

 
INVAZĪVO SVEŠZEMJU SUGU MONITORINGS
Monitoringa mērķis ir sniegt informāciju par invazīvo svešzemju sugu izplatību un populāciju lieluma (vai relatīvā lieluma), kas ir reprezentatīvs visai valsts teritorijai kopumā, izmaiņām. Monitoringa rezultātiem jākalpo kā agrās brīdināšanas sistēmai, kas dod tūlītēju signālu kādas invazīvas sugas apkarošanas uzsākšanai.
Projekts „Sadarbība cīņā pret invazīvajām sugām ilgtspējīgai lauksaimniecībai un dabas resursu apsaimniekošanai”/ ”TEAMWORK”


 
 
PĀRSKATS PAR BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS MONITORINGA PROGRAMMAS ĪSTENOŠANU
 
 
Termiņi
Atskaites
Iepirkums
Līgums
15.12.2014.
DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
14.12.2015.
Migrējošo sikspārņu monitorings - 2015 DAP 2014/57 AK 29.09.2014. 7.7/152/2014-P
16.12.2016.
Migrējošo sikspārņu monitorings - 2016 DAP 2014/57 AK 29.09.2014. 7.7/152/2014-P
15.01.2019. Migrējošo sikspārņu monitorings - 2018 DAP 2018/46 SP 14.08.2018. 7.7/411
/2018
15.01.2020. Migrējošo sikspārņu monitorings - 2019 DAP 2018/46 SP 14.08.2018. 7.7/411
/2018
15.12.2014.
DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
16.12.2016.
Ziemojošo sikspārņu monitorings - 2016/2017 DAP 2014/57 AK 29.09.2014. 7.7/152/2014-P
15.09.2015.
DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
16.09.2016.
DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
15.12.2014.
DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
14.12.2015.
DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
28.04.2017.
DAP 2016/7 AK 22.02.2016.
19.06.2015.
DAP 2014/57 AK 29.09.2014.
20.06.2016.
DAP 2014/57 AK 29.09.2014. 7.7/153/2014-P
15.12.2017. Lāču monitorings - 2017 DAP 2017/17 14.03.2017 7.7/73
/2017-P
01.10.2018. Lāču monitorings - 2018 DAP 2017/17 14.03.2017 7.7/73
/2017-P
Meža susura monitorings - 2016
Meža susura monitorings - 2017
Meža susura monitorings - 2018
Mazā susura monitorings - 2016
Mazā susura monitorings - 2017
Mazā susura monitorings - 2018
Meža susura monitorings - 2019
Meža susura monitorings - 2019 pielikums
Mazā susura monitorings - 2019
Mazā susura monitorings - 2019 pielikums
03.08.2017.
Informācijas ieguve par īpaši aizsargājamo sugu meža sicista Sicista betulina
Dati iegūti Latvijas Pūču Izpētes biedrības īstenota projekta “Informācijas ieguve par īpaši aizsargājamo sugu meža sicista Sicista betulina” Reģ Nr. 1-08/158/2016 (https://www.lvafa.gov.lv/projects/1-08_158_2016 ) ietvaros ar LVAF finansiālu atbalstu
 
Termiņi
Atskaites
Iepirkums
Līgums
15.01.2019. Migrējošo putnu monitorings 2018 DAP 2018/46 SP 14.08.2018. 7.7/411/2018
15.01.2020. Migrējošo putnu monitorings - 2019 DAP 2018/46 SP 14.08.2018. 7.7/411/2018
11.11.2015.
30.12.2016.
Melnā stārķa (Ciconia nigra) speciālais monitorings 2016
2017. Melnā stārķa (Ciconia nigra) speciālais monitorings 2017
30.10.2015.
DAP 2014/09 11.03.2014.
01.06.2015.
DAP 2014/76 AK 28.11.2014.
01.06.2015.
10.10.2017. Piekrastē un iekšzemē ziemojošo ūdensputnu monitorings DAP 2016/77 23.11.2016. 7.7/5/2017-P
10.10.2018. Piekrastē un iekšzemē ziemojošo ūdensputnu monitorings DAP 2017/52
25.10.2017.
7.7/4
/2018-P
10.10.2019. Piekrastē un iekšzemē ziemojošo ūdensputnu monitorings DAP 2017/52
25.10.2017.
7.7/4
/2018-P
07.09.2016. Jūrā ziemojošo ūdensputnu monitorings DAP 2015/58 28.10.2105. 7.7/226/2015-P
31.08.2019. Jūrā ziemojošo ūdensputnu monitorings DAP 2018/64 AK
17.10.2018.
7.7/492
/2018
31.08.2020. Jūrā ziemojošo ūdensputnu monitorings DAP 2018/64 AK
17.10.2018.
7.7/492
/2018
01.11.2015.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
01.12.2016.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
01.11.2017.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/42/2015-P
30.11.2018. Plēsīgo putnu fona monitorings DAP 2018/3-AK
12.02.2018.
7.7/125
/2018
30.11.2019. Plēsīgo putnu fona monitorings DAP 2018/3-AK
12.02.2018.
7.7/125
/2018
01.11.2015.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
01.12.2016.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
7.7/43/2015-P
01.11.2017.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/43/2015-P
30.11.2018. Dienas putnu fona monitorings DAP 2018/3-AK
12.02.2018.
7.7/124
/2018
30.11.2019. Dienas putnu fona monitorings DAP 2018/3-AK
12.02.2018.
7.7/124
/2018
01.11.2015.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
01.12.2016.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
7.7/44/2015-P
01.01.2017. Naktsputnu fona monitorings lauksaimniecības zemēs DAP 2015/4 AK 13.02.2015 7.7/44/2015-P
30.11.2018. Naktsputnu fona monitorings lauksaimniecības zemēs DAP 2018/3-AK
12.02.2018.
7.7/126
/2018
30.11.2019. Naktsputnu fona monitorings lauksaimniecības zemēs DAP 2018/3-AK
12.02.2018.
7.7/126
/2018
31.01.2017. Griezes Crex crex un citu lauksaimniecības zemēs sastopamo naktsputnu skaita pārmaiņas Dvietes palienes dabas parkā no 2006. līdz 2016. gadam
Dati iegūti Latvijas Dabas fonda īstenota projekta "Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas parkā "Dvietes paliene"" ietvaros ar LVAF finansiālu atbalstu.
01.11.2015.
DAP 2015/14 AK 01.04.2015.
01.11.2016.
Putnu monitorings Natura 2000 teritorijās - ietekmes DAP 2015/14 AK 01.04.2015. 7.7/70/2015-P
01.12.2016. Latvijas ligzdojošo putnu izplatības noteikšana DAP 2016/7 22.02.2016. 7.7/37/2016-P

 
Termiņi
Atskaites
Iepirkums
Līgums
30.08.2015.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
15.11.2016. Abinieku un rāpuļu fona monitorings un monitorings Natura 2000 teritorijās DAP 2016/21 AK 05.04.2016. 7.7/77/2016-P
15.11.2017. Abinieku un rāpuļu fona monitorings un monitorings Natura 2000 teritorijās DAP 2016/21 AK 05.04.2016. 7.7/77/2016-P
04.10.2018.
Abinieku un rāpuļu fona monitorings un monitorings Natura 2000 teritorijās
DAP 2016/21 AK 05.04.2016.

 
Termiņi
Atskaites
Iepirkums
Līgums
2014.12.09
DAP 2014/25 AK 09.06.2014.
30.11.2015.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
30.11.2016.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
30.11.2017.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
30.11.2018. Zivju, nēģu un vēžu fona monitorings DAP 2018/16 AK 26.04.2018. 7.7/256/2018
30.11.2019. Zivju, nēģu un vēžu fona monitorings DAP 2018/16 AK 26.04.2018. 7.7/256/2018
30.11.2015.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
30.11.2016.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
30.11.2017.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/59/2015-P
30.11.2018. Zivju, nēģu un vēžu monitorings Natura 2000 teritorijās DAP 2018/16 AK 26.04.2018. 7.7/251/2018
30.11.2019. Zivju, nēģu un vēžu monitorings Natura 2000 teritorijās DAP 2018/16 AK 26.04.2018. 7.7/251/2018
.
 
Termiņi
Atskaites
Iepirkums
Līgums
23.11.2015.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
12.12.2016. Bezmugurkaulnieku monitorings Natura 2000 teritorijās DAP 2016/57 AK 01.08.2016. 7.7/169/2016-P
12.12.2017 Bezmugurkaulnieku monitorings Natura 2000 teritorijās DAP 2016/57 AK 01.08.2016. 7.7/169/2016-P
09.12.2014.
DAP 2014/25 AK 09.06.2014.
30.11.2015.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
30.11.2016.
DAP 2015/4 AK 13.02.2015.
30.11.2017.
Bezmugurkaulnieku fona monitorings DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/58/2015-P
15.03.2019. Bezmugurkaulnieku fona un invazīvo bezmugurkaulnieku monitorings  2018
 
DAP2018/2AK
12.02.2018.
7.7/179/2018-P
31.03.2020. Bezmugurkaulnieku fona un invazīvo bezmugurkaulnieku monitorings  2019 DAP2018/2AK
12.02.2018.
7.7/179/2018-P

 
Termiņi
Atskaites
Iepirkums
Līgums
19.11.2015.
DAP 2015/14 AK 01.04.2015.
Purva zirdzenes, smiltāja neļķes un Lēzela vīrceles populāciju un dzīvotņu stāvokļa novērtējums 2014.-2016. gadā
Dati iegūti LU Bioloģijas fakultātes īstenota projekta "Datu iegūšana un apkopošana par jūras piekrastes biotopiem raksturīgo īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm" ietvaros ar LVAF finansiālu atbalstu.

 
12.12.2016. Vaskulāro augu monitorings un izpēte DAP 2016/59 28.07.2016. 7./7/142/2016-P
30.11.2018. Meža silpureņu apsaimniekošana un monitorings 2017.-2018. gadā 2017/43 AK 23.08.2017. 7.7/156/2017-P
30.11.2018. Spilvainā ancīša izpēte un monitorings 2017.-2018. gadā 2017/43 AK 23.08.2017. 7.7/157/2017-P

 
Termiņi
Atskaites
Iepirkums
Līgums
23.11.2015.
Invazīvo svešzemju sugu monitoringa programmas izstrāde un aprobācija
DAP 2015/30 03.06.2015.
07.11.2016.
Invazīvo svešzemju sugu monitoringa programmas izstrāde un aprobācija
DAP 2015/30 03.06.2015.
19.11.2019.
Invazīvo sugu izpēte apdraudētajās abinieku un rāpuļu populācijās Latvijā
15.03.2019. Invazīvo bezmugurkaulnieku monitorings  2018 DAP2018/2AK
12.02.2018.
7.7/179/2018-P
31.03.2020. Invazīvo bezmugurkaulnieku monitorings  2019 DAP2018/2AK
12.02.2018.
7.7/179/2018-P

 
Termiņi
Atskaites
Iepirkums
Līgums
30.11.2017. DAP 2017/16 28.02.2017. 7.7/57/2017-P
30.11.2018. Speciālais jūras piekrastes biotopu monitorings par 2017.- 2018.gadu DAP 2017/16 28.02.2017. 7.7/57/2017-P