LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Pārskati, ziņojumi
Statistiskais pārskats par pārkāpumiem vides un dabas aizsardzībā
 
Pārskats par nemedījamo dzīvnieku sugu iegūšanu

Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 16. pantu Dabas aizsardzības pārvalde ne retāk kā reizi divos gados sagatavo ziņojumu par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu.