LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Atļaujas un sertifikāti
Lai izvestu vai ievestu Latvijā kādu CITES jeb Vašingtonas konvencijā „Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajās savvaļas dzīvnieku un augu sugām” iekļautu dzīvnieku vai augu, vai no tiem iegūtus produktus, nepieciešama speciāla atļauja, kas apstiprina, ka tie ir legāli nomedīti, iegūti vai izaudzēti. Atļaujas izsniedz katras valsts uzraudzības institūcijas CITES konvencijas jautājumos. Latvijā tā ir Dabas aizsardzības pārvalde.
 
Rekvizīti Valsts nodevas iemaksāšanai par CITES atļaujām:
Saņēmējs: Valsts Kase
Reģ. Nr.: 90000050138
Konts: LV86TREL1060210991000
Bankas kods: TRELLV22
Saņēmēja banka: Valsts kase
 
Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par CITES atļauju
• Summa: 11,38 € (īpatņa izmantošana komerciāliem mērķiem – kods T)
• Summa: 8,54 € (īpatņa izmantošana cirkam un ceļojošām izstādēm – kods Q)
 
 
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti iesniegumus var iesniegt un atbildes saņemt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi daba@daba.gov.lv.