Izņēmumi
Padomes Regula (EK) Nr.338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību nosaka, ka personīgie vai mājas piederumi ir nedzīvi īpatņi, to daļas un atvasinājumi, kas ir kādas privātas personas īpašums un kas sastāda parasto iedzīvi vai ir paredzēts, ka sastādīs daļu no tās.
 
Termins personīgie vai mājas piederumi attiecināms uz īpatņiem, ieskaitot medību trofejas, kas:
Ievešana un izvešana
Personai, kas parasti dzīvo Kopienā, nav jāuzrāda ievešanas (importa) atļauja, izvešanas vai atkārtotas izvešanas (eksporta, reeksporta) dokuments, ja Kopienā tiek ievesti, izvesti vai atkārtoti izvesti sekojošo B pielikuma sugu īpatņi: