LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Reģistrētie dzīvnieki
Kopš 2010. gada 1. aprīļa atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr.1139 „Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība” 6.punktam, CITES dzīvnieku īpašniekam trīs mēnešu laikā no dzīvnieka iegādes brīža Dabas aizsardzības pārvaldē nepieciešams reģistrēt Regulas Nr.338/97, kas ievieš CITES nosacījumus Eiropas Savienībā, A un B pielikumā iekļautos dzīvniekus.
   
Rekvizīti Valsts nodevas iemaksāšanai par CITES dzīvnieku reģistrāciju:
Saņēmējs: Valsts Kase
Reģ. Nr.: 90000050138
Konts: LV86TREL1060210991000
Bankas kods: TRELLV22
Saņēmēja banka: Valsts kase
Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par CITES dzīvnieka reģistrāciju
Summa: 9,96