LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Dabas eksperti
Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana
Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertam jābūt sertificētam, ja viņš vēlas:
  1. sniegt atzinumus par mikroliegumu izveidošanu;
  2. sniegt atzinumus par pastāvīgo pļavu vai ganību atzīšanu par bioloģiski vērtīgu zālāju;
  3. piedalīties īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna izstrādē;
  4. veikt darbu, ko atbilstoši normatīvajiem aktiem drīkst veikt tikai sertificēts eksperts.
Eksperta sertifikātu izsniedz par šādām biotopu grupām:
1. meži un virsāji 4. stāvoši saldūdeņi 7. iesāļūdeņi
2. purvi 5. tekoši saldūdeņi 8. alas, atsegumi un kritenes
3. zālāji 6. jūras piekraste
Eksperta sertifikātu izsniedz par šādām sugu grupām:
1. zīdītāji 5. zivis 9. ķērpji
2. putni 6. bezmugurkaulnieki 10. sēnes
3. rāpuļi 7. vaskulārie augi  11. aļģes
4. abinieki 8. sūnas

Sertificēšanas kārtība

Ekspertu atzinuma saturs

Ekspertu reģistrs