LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Dabas eksperti
Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana
Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertam jābūt sertificētam, ja viņš vēlas:
  1. sniegt atzinumus par mikroliegumu izveidošanu;
  2. sniegt atzinumus par pastāvīgo pļavu vai ganību atzīšanu par bioloģiski vērtīgu zālāju;
  3. piedalīties īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna izstrādē;
  4. veikt darbu, ko atbilstoši normatīvajiem aktiem drīkst veikt tikai sertificēts eksperts.
Eksperta sertifikātu izsniedz par šādām biotopu grupām:
1. meži un virsāji 4. stāvoši saldūdeņi 7. iesāļūdeņi
2. purvi 5. tekoši saldūdeņi 8. alas, atsegumi un kritenes
3. zālāji 6. jūras piekraste
Eksperta sertifikātu izsniedz par šādām sugu grupām:
1. zīdītāji 5. zivis 9. ķērpji
2. putni 6. bezmugurkaulnieki 10. sēnes
3. rāpuļi 7. vaskulārie augi  11. aļģes
4. abinieki 8. sūnas

Sertificēšanas kārtība

Ekspertu atzinuma saturs

Ekspertu reģistrs