LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Eksperta atzinuma saturs
Atzinums par noteiktu sugu, sugu grupu vai biotopu grupu
Sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta sagatavotā atzinuma par noteiktu sugu, sugu grupu vai biotopu grupu saturu un tajā ietvertās minimālās prasības nosaka Ministru kabineta 2010.gada 30.septembra noteikumi Nr.925 “Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības”.
 
Atzinums mikrolieguma izveidošanai
Atzinumiem jāatbilst minēto noteikumu prasībām, jābūt saturiski pilnīgiem un zinātniski pamatotiem.

Vadlīnijas
Kartogrāfiskais materiāls