LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
ĪADTvienotais stils
Par vienoto stilu
Bieži gadās, ka, dzīvojot blakus unikāliem dabas objektiem, cilvēki par tiem nekā nezina. Pievērst uzmanību dabas vērtībām un izglītot cilvēkus dabas aizsardzības jomā ir viens no vienotā stila uzdevumiem, taču - ne vienīgais.
 
ĪADT vienotā stila uzdevums ir arī palīdzēt aizsargājamās dabas teritorijās attīstīt apmeklētājiem draudzīgu infrastruktūru, pieturoties pie kopējiem, visā valstī vienādiem pamatprincipiem. Tā sekmē Latvijas ĪADT kopējā tēla veidošanu un nodrošina Latvijas un tās dabas bagātību atpazīstamību pasaulē.
 
Pavisam Latvijā ir 655* ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem apstiprinātas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kas katra atbilst kādai no  astoņām aizsargājamo teritoriju kategorijām (nacionālais parks, biosfēras rezervāts, dabas parks, aizsargājamo ainavu apvidus, dabas liegums, dabas rezervāts, dabas piemineklis, jūras teritorija), kas savstarpēji atšķiras ar teritorijas izveidošanas mērķiem, teritorijas platību un dažādu aizsardzības pakāpi  - atļautajām un aizliegtajām darbībām.
*informācija apkopota balstoties uz likumu un Ministru kabineta noteikumu un to grozījumu aktuālajām redakcijām, kas stājušās spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim.


Līdzās aizsargājamām teritorijām, kuru infrastruktūra ir pārmantota no agrākiem laikiem un kuru attīstība tiek plānveidīgi turpināta, ir arī aizsargājamās teritorijas, kuru infrastruktūra ir attīstīta vāji vai nav attīstīta nemaz.
 
Aizsargājamo teritoriju apsaimniekotājiem šī rokasgrāmata var kalpot par ceļa rādītāju īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienota tēla veidošanā.
 
 
Rokasgrāmata "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotais stils" 

Tālāk ievietoto tūrisma infrastruktūras elementu paraugiem ir tikai ilustratīvs raksturs. Plānojot un projektējot tūrisma infrastruktūras objektus ir iespējami arī citi ilgtspējīgi un videi draudzīgi arhitektoniskie, konstruktīvie un materiālu izvēles risinājumi.
Informatīva atsauce publikācijās par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
Datnes sagatavotas drukai CMYK krāsu dalījumā.