ĪADTvienotais stils
Par vienoto stilu
Bieži gadās, ka, dzīvojot blakus unikāliem dabas objektiem, cilvēki par tiem nekā nezina. Pievērst uzmanību dabas vērtībām un izglītot cilvēkus dabas aizsardzības jomā ir viens no vienotā stila uzdevumiem, taču - ne vienīgais.
 
ĪADT vienotā stila uzdevums ir arī palīdzēt aizsargājamās dabas teritorijās attīstīt apmeklētājiem draudzīgu infrastruktūru, pieturoties pie kopējiem, visā valstī vienādiem pamatprincipiem. Tā sekmē Latvijas ĪADT kopējā tēla veidošanu un nodrošina Latvijas un tās dabas bagātību atpazīstamību pasaulē.
 
Pavisam Latvijā ir vairāk nekā 680 ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem apstiprinātu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju. Katra no tām atbilst kādai no astoņām aizsargājamo teritoriju kategorijām, kas savstarpēji atšķiras ar teritorijas izveidošanas mērķiem, platību un aizsardzības pakāpi.

Līdzās aizsargājamām teritorijām, kuru infrastruktūra ir pārmantota no agrākiem laikiem un kuru attīstība tiek plānveidīgi turpināta, ir arī aizsargājamās teritorijas, kuru infrastruktūra ir attīstīta vāji vai nav attīstīta nemaz.
 
Aizsargājamo teritoriju apsaimniekotājiem šī rokasgrāmata var kalpot par ceļa rādītāju īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienota tēla veidošanā.
 
 
Rokasgrāmata "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotais stils" 

Tālāk ievietoto tūrisma infrastruktūras elementu paraugiem ir tikai ilustratīvs raksturs. Plānojot un projektējot tūrisma infrastruktūras objektus ir iespējami arī citi ilgtspējīgi un videi draudzīgi arhitektoniskie, konstruktīvie un materiālu izvēles risinājumi.
Informatīva atsauce publikācijās par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
Datnes sagatavotas drukai CMYK krāsu dalījumā.