LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Pakalpojumi
 1. Atļaujas izsniegšana zivju sugu pārvietošanai un jaunu sugu ieviešanai vai pavairošanai Latvijas Republikas ūdeņos

 2. Kompensācijas piešķiršana par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos

 3. Kaviāra ražošanas, fasēšanas vai pārfasēšanas uzņēmumu sertificēšana

 4. Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas sugu ieviešanas (introdukcijas) vai populācijas atjaunošanas dabā (reintrodukcijas) atļaujas izsniegšana

 5. Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauja

 6. Starptautiskā tirdzniecībā apdraudēto savvaļas sugu īpatņu reģistrācija

 7. Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) noteiktās atļaujas un sertifikāti

 8. Zooloģiskā dārza reģistrēšana un atļaujas saņemšana

 9. Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

 10. Atļauja vai saskaņojums darbību vai pasākumu veikšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos
 11. Meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšana īpaši aizsargājamām dabas teritorijās
 12. Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšana un grafiskās daļas saskaņošana īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
 13. Valsts pirmpirkuma tiesību uz zemi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās izmantošana
 14. Atļauja īpaši aizsargājamās sugas dzīvotnes vai īpaši aizsargājamā biotopa atjaunošanai mežā
 15. Mikrolieguma izveidošana, teritorijas precizēšana vai mikrolieguma statusa atcelšana
 16. Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto dzīvnieku un augu audzētāju reģistrācija
 17. Kompensācijas piešķiršana par zaudējumiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem
 18. Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana
 
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti iesniegumus var iesniegt un atbildes saņemt elektroniski - izmantojot e-pasta adresi daba@daba.gov.lv.
Par citu valsts un pašvaldību iestāžu un institūciju sniegtajiem pakalpojumiem informācija interneta vietnē www.latvija.lv