LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Atļaujas
 Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas dzīvnieku ieviešanai (introdukcijai), kā arī dzīvnieku populācijas atjaunošanai dabā (reintrodukcijai) nepieciešamas atļaujas, ko nosaka
____________________________________
Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 16. pantu Dabas aizsardzības pārvalde ne retāk kā reizi divos gados sagatavo ziņojumu par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu.

 
Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai nosaka Dzīvnieku aizsardzības likums  un Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumi Nr. 1033 ”Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai”
____________________________________

 
Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 32. pantu, zinātniskos pētījumus aizsargājamās teritorijās piesaka Dabas aizsardzības pārvaldei. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos zinātniskie pētījumi aizsargājamās teritorijās jāsaskaņo ar attiecīgo atbildīgo institūciju un par tiem jāinformē arī zemes īpašnieki vai lietotāji.
 Zinātnisko pētījumu veikšana nedrīkst būt pretrunā ar aizsargājamās teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķiem un uzdevumiem.
 Zinātnisko pētījumu pieteikšanai Dabas aizsardzības pārvaldē, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu un nosūtīt pa pastu uz Dabas aizsardzības pārvaldi (Sigulda, Baznīcas iela 7, LV - 2150).

 
Lai izvestu vai ievestu Latvijā kādu CITES jeb Vašingtonas konvencijā „Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajās savvaļas dzīvnieku un augu sugām” iekļautu dzīvnieku vai augu, vai no tā iegūtus produktus, nepieciešama speciāla atļauja, kas apstiprina, ka tie ir legāli nomedīti, iegūti vai izaudzēti. Atļaujas izsniedz katras valsts uzraudzības institūcijas CITES konvencijas jautājumos. Latvijā tā ir Dabas aizsardzības pārvalde.
 Rekvizīti Valsts nodevas iemaksāšanai par CITES atļaujām:
Saņēmējs: Valsts Kase
Reģ. Nr.: 90000050138
Konts: LV86TREL1060210991000
Bankas kods: TRELLV22
Saņēmēja banka: Valsts kase
Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par CITES atļauju
• Summa: 11,38 € (īpatņa izmantošana komerciāliem mērķiem – kods T)
• Summa: 8,54 € (īpatņa izmantošana cirkam un ceļojošām izstādēm – kods Q)
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti iesniegumus var iesniegt un atbildes saņemt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi daba@daba.gov.lv.