LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Iesniegumu veidlapas

1. CITES atļaujas un sertifikāti
 

2. Atļaujas saistībā ar nemedījamo sugu indivīdiem
 

3. Atļaujas saistībā ar savvaļas dzīvniekiem
 

4. Kompensācijas
 

5. Iesnieguma veidlapa eksperta sertifikāta iegūšanai
 

6. Iesniegumu veidlapas darbību veikšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
 

7. Atļauja monitoringa un pētniecisko darbu veikšanai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
 

8. Iesniegums lietotāja pieejas ieguvei Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

9. Dabas datu pārvaldības sistēmās OZOLS ģeotelpisko datu kopas izmantošanas pieprasījums
 

10. Meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
 

11. Valsts pirmpirkuma tiesības uz zemi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
 

12. Atļauja īpaši aizsargājamās sugas dzīvotnes vai īpaši aizsargājamā biotopa atjaunošanai mežā

13. Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšana un grafiskās daļas saskaņošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti iesniegumus var iesniegt un atbildes saņemt elektroniski, izmantojot e-pasta adresi daba@daba.gov.lv. 
 
Atļaujas kādu CITES iekļautu dzīvnieku vai augu, vai no tiem iegūtu produktu izvešanai vai ievešanai Latvijā:
Pieteikumi CITES dzīvnieku reģistrēšanai, īpašnieka maiņai vai paziņojumam par dzīvnieka nāvi:
Iesniegums kaviāra ražošanas, fasēšanas vai pārfasēšanas sertifikāta iegūšanai:
Rekvizīti Valsts nodevas iemaksāšanai par CITES atļaujām un CITES dzīvnieku reģistrāciju:
Saņēmējs: Valsts Kase
Reģ. Nr.: 90000050138
Konts: LV86TREL1060210991000
Bankas kods: TRELLV22
Saņēmēja banka: Valsts kase
1) Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par CITES atļauju
a) Summa: 11.38 € (īpatņa izmantošana komerciāliem mērķiem – kods T)
b) Summa: 8.54 € (īpatņa izmantošana cirkam un ceļojošām izstādēm – kods Q)
2) Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par CITES dzīvnieka reģistrāciju
a) Summa: 9.96 €
Dabas aizsardzības pārvalde izsniedz arī nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas, Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas dzīvnieku ieviešanas (introdukcijas), kā arī dzīvnieku populācijas atjaunošanas dabā (reintrodukcijas) atļaujas:
Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 16. pantu Dabas aizsardzības pārvalde ne retāk kā reizi divos gados sagatavo ziņojumu par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu.
  
  
  • Iesnieguma veidlapa >>> būvniecībai neapbūvētā zemes gabalā Gaujas Nacionālajā parkā; publiski pieejama izziņas/atpūtas/infrastruktūras objekta ierīkošanai; ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju atjaunošanai/pārbūvei/ierīkošanai; hidrotehnisko būvju atjaunošanai/pārbūvei/ierīkošanai; meliorācijas sistēmu atjaunošanai/pārbūvei/ierīkošanai; kuģošanas līdzekļu piestātņu ierīkošanai/paplašināšanai;
  • Iesnieguma veidlapa >>> zemes lietošanas kategorijas maiņai;
  • Iesnieguma veidlapa >>> publisku pasākumu, autosacensību, motosacensību, velosacensību, ralliju, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensību un orientēšanās sacensību organizēšanai;
  • Iesnieguma veidlapa >>> aizsargājama koka (dižkoka) nociršanai (novākšanai), koku ciršanai aizsargājamā alejā vai dendroloģiskā stādījumā, dendroloģiskā stādījuma atjaunošanai, īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu un dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumu veikšanai, meža ieaudzēšanai un mežaudzes atjaunošanai (sējot vai stādot), dzīvnieku skaita regulēšanai;
  • Iesnieguma veidlapa >>> ūdens transporta līdzekļu un mehānisko transporta līdzekļu izmantošanai.
Iesnieguma veidlapa >>>   (DOC 0,05 MB)
 
8. Iesniegums lietotāja pieejas ieguvei Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS


9. Dabas datu pārvaldības sistēmās OZOLS ģeotelpisko datu kopas izmantošanas pieprasījums
Iesnieguma veidlapa >>>  (DOC  0,07 MB)

 
Iesnieguma veidlapa >>>  (DOC  0,04 MB)
 
Iesnieguma veidlapa >>>   (DOC 0,04 MB)
 
Iesnieguma veidlapa >>>   (DOC 0,06 MB)
 
Iesnieguma veidlapa >>> zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu saņemšanai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.  (DOCX 0,05 MB)
Iesnieguma veidlapa >>> zemes ierīcības projekta grafiskās daļas saskaņošanai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.  (DOCX 0,04 MB)