LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Budžets
Pārskati sagatavoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otro daļu.
 Plānoto izdevumu tāmes 2017. gadam

21.13.00 apakšprogramma Nozares vides projekti

24.08.00 apakšprogramma

70.06.00 apakšprogramma - LIFE programmas projektu tāmes

61.08.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti