LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Aktuālie projekti
table { border-collapse: collapse; width: 100%; } td { padding: 3px; text-align: left; vertical-align: top; border-bottom: 1px solid #ddd; }

Dabas aizsardzības pārvaldes īstenoto projektu galvenās jomas ir dabas vērtību saglabāšana, dabas teritoriju pārvaldība, sabiedrības informēššana, izglītošana un dabas tūrisma attīstība, tādējādi kopumā ilgtermiņā veicinot cilvēka un dabas harmonisku līdzāspastāvēšanu.

Tie ir gan starptautiski, gan vietējas nozīmes pašu iniciēti un sadarbības projekti.

Ieceru finansiālais atbalsts tiek gūts no Eiropas Savienības fondiem un programmām un nacionālajiem fondiem.

Eiropas Savienības fondu un programmu projekti

Latvijas fondu un programmu projekti

Eiropas Savienības karogs  Eiropas Savienības fondu un programmu projekti

Veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdens resursu apsaimniekošanu pārrobežu teritorijā.

Dabas aizsardzības pārvalde ir projekta sadarbības partneris.

Bezdelīgactiņas
JOMA # Dabas aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, tīra un novērtēta dzīves vide, sabiedrības informēšana
FINANSĒJUMS # Interreg V-A Igaunijas-Latvijas programmas 2014.–2020. gadam finansējums
# Partneru līdzfinansējums
LAIKS # 2020. >> 2022.
Veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdens resursu apsaimniekošanu pārrobežu teritorijā.

Dabas aizsardzības pārvalde ir projekta īstenotājs

vienlaicīgi septiņiem iesaistītajiem partneriem, rodot iespēju vienam no otra mācīties, praktiski iesaistīties kopīgo invazīvo sugu problēmas risināšanā, izmantojot dažādu pasākumu kopumu, kas tādējādi mazinās invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi pierobežas aizsargājamās teritorijās.

Dabas aizsardzības pārvalde ir sadarbības partneris.

Sosnovska latvāni
JOMA # Vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai
FINANSĒJUMS # Eiropas reģionālā attsītības fonda (ERAF) finansējums
# Partneru līdzfinansējums
LAIKS # 2020. >> 2022.
Sagatavot priekššnoteikumus bioloģiskās daudzveidības saglabāššanai un ekosistēmu aizsardzībai, veicot Eiropas Savienības nozīmes īpašši aizsargājamo biotopu (ES nozīmes aizsargājamie biotopi) izplatības un kvalitātes apzināššanu, iegūtās pamatinformācijas analīzi, kā arī izstrādāt divdesmit īpašši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānus un piecus īpašši aizsargājamo sugu aizsardzības plānus (sugu aizsardzības plāni).

Dabas aizsardzības pārvalde ir projekta īstenotājs.

Eksperte darbā
JOMA # bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un spēcināššana;
# dabas aizsardzība;
# zaļā infrastruktūra.
FINANSĒJUMS # Eiropas Savienības Kohēzijas fonds
# Valsts budžeta līdzekļi
LAIKS 2016. >> 2023.
Izstrādāt kvalitatīvu un konkurētspējīgu LIFE Vides apakššprogrammas Integrētā projekta pieteikumu Prioritāro rīcību plāna ievieššanai un sugu un dzīvotņu aizsardzības stāvokļa uzlaboššanai Latvijā

Dabas aizsardzības pārvalde ir projekta īstenotājs.

Aizsargājamās dabas teritorijas zonējums
JOMA Dabas aizsardzība
FINANSĒJUMS # Eiropas Savienības LIFE programma
LAIKS 2019. >> 2020.
Būtiski paaugstināt energoefektivitāti Dabas aizsardzības pārvaldes turējumā ar 2017.gada 14.novembra Valsts nekustamā īpaššuma pārvaldīššanas līgumu Nr. NĪ/7/201, kas noslēgts starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Dabas aizsardzības pārvaldi, nodotajai administratīvajai ēkai Aiviekstes ielā 3, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā.

Dabas aizsardzības pārvalde ir projekta īstenotājs.

Biroja ēka
JOMA energoefektivitāte
FINANSĒJUMS # Eiropas Reģionālās attīstības fonds
# Valsts budžeta līdzekļi
LAIKS 2019. >> 2021.
Mitrāju ekosistēmu un to bioloģiskās daudzveidības saglabāššana Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem abu valstu dabas aizsardzības nozares speciālistiem, jo mitrāju biotopi tiek bieži vien apdraudēti hidroloģiskā režīma izmaiņu dēļ, apsaimniekoššanas trūkuma dēļ, kā arī klimata pārmaiņu radīto aizaugššanas procesu dēļ. Projekta risinājumi ietver kopīgu pasākumu izstrādi mitrāju apsaimniekoššanas vajadzībām, uzlabojot biotopu kartēššanas metodes, izstrādājot metodiku apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes novērtēššanai un veicot praktiskus mitrāju apsaimniekoššanas pasākumu demonstrējumus privāto zemju īpaššniekiem un ieinteresētajām pusēm.

Dabas aizsardzības pārvalde ir sadarbības partneris.

Purva ainava
JOMA # dabas aizsardzība;
# bioloģiskās daudzveidības saglabāššana;
# dabas teritoriju apsaimniekoššana.
FINANSĒJUMS # Eiropas Reģionālās attīstības fonds
# Nacionālais publiskais līdzfinansējums
# Nacionālais privātais līdzfinansējums
LAIKS 2019. >> 2021.
Gaujas - Koivas upju baseinu administratīvi sadala robeža starp Latviju un Igauniju, tomēr tam raksturīgs vienots ūdeņu, tajā skaitā pazemes ūdeņu, aprites cikls. Kopīga pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apsaimniekoššana nepiecieššama ne tikai ģeogrāfisko un hidroloģisko apstākļu, bet arī abām valstīm saistošša ES ūdens politikas ietvara (Ūdens struktūrdirektīva 2000/60/EK) dēļ.

Dabas aizsardzības pārvalde ir sadarbības partneris.

Pāri šunakmenim tekošs ūdens
JOMA # dabas aizsardzība;
# bioloģiskās daudzveidības saglabāššana;
# tīra un novērtēta dzīves vide;
# sabiedrības informēššana.
FINANSĒJUMS # ES Interreg V–A Igaunijas–Latvijas programma 2014.–2020. gadam
# Partneru līdzfinansējums
LAIKS 2018. >> 2020.
Skatoties Eiropas mērogā, Baltijas jūras reģionā atrodas salīdzinošši lielas neskārtās dabas platībās, kas joprojām ir nezināmas dabas tūristiem. Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu jau zināmiem putnu vēroššanas un dabas tūrisma galamērķiem, kā arī attīstīt jaunas vietas, lai palielinātu dabas tūrisma sezonas ilgumu un palielinātu piekrastes reģiona ekonomiskās spējas. Kopīgā mērķa sasniegššanai ir nepiecieššama pārrobežu sadarbība, lai attīstītu augstas kvalitātes piedāvājumus un servisus.

Dabas aizsardzības pārvalde ir sadarbības partneris.

Putni jūras krastā
JOMA # dabas un kultūras resursu attīstība ilgtspējīgās tūrisma vietās.
FINANSĒJUMS # Eiropas Reģionālās attīstības fonds
# Nacionālais publiskais līdzfinansējums
LAIKS 2018. >> 2020.
Projekta ietvaros ir plānots izveidot marķētu garās distances pārgājienu marššrutu, kas ~1050 km garumā vijas cauri Latvijas un Igaunijas mežiem, no Rīgas līdz pat Tallinai – divu valstu galvaspilsētām, kuru vēsturiskajiem centriem ir UNESCO statuss. Mežtaka sāksies Rīgā, Latvijā ies cauri Gaujas Nacionālajam parkam, Ziemeļgaujai un Veclaicenei. Igaunijā turpināsies cauri Setu zemei, gar Peipusa ezeru un tālāk pa Ziemeļigaunijas kastu - līdz Tallinai. Mežtakas ~1050 km marššruts tiks sadalīts 50 atseviššķos vienas dienas gājiena posmos pa ~20 km dienā. Mežtaka iekļaus visus Baltijas valstīm raksturīgākos mežu tipus un savvaļas dabas elementus – augus, zvērus, sēnes u.c. To varēs iet dažādos gadalaikos – pavasaros, kad Gaujas krastos ziedēs ievas, vasarās, kad Peipusa un Ziemeļigaunijas piekrastē varēs doties peldēt, gan rudeņos, kad upju ielejas krasti slīgs rudens lapu zeltā. Marššrutā Igaunijas daļā ietilps Lahemā nacionālais parks un Ziemeļigaunijas krasts, kas ir Baltijas valstu iespaidīgāko akmeņu, ūdenskritumu un klinššu zeme.

Dabas aizsardzības pārvalde ir sadarbības partneris.

Tūrists atpūšas viršos
JOMA # ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu attīstīššana ilgtspējīgos tūrisma objektos.
FINANSĒJUMS # Eiropas Reģionālās attīstības fonds;
# ES Interreg V-A Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu programma 2014.-2020. gadam;
# Nacionālais publiskais līdzfinansējums
LAIKS 2019. >> 2021.
Projekta rezultātā būs atjaunināts un apstiprināts dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāns, kas iekļaus
 1. jaunus biotopu un sugu inventarizācijas datus,
 2. aktuālo un attiecināmo informāciju par normatīvo regulējumu,
 3. apmeklētāju plūsmas pārvaldības plānu visai parka teritorijai.

Tāpat Projekta laikā vairākās demonstrācijas vietās dabas parkā “Piejūra” tiks veikti praktiski piekrastes biotopu un sugu aizsardzības un apsaimniekoššanas pasākumi. To vidū - ierobežota invazīvo sveššzemju sugu izplatība, atjaunoti kāpu biotopi un meklēti risinājumi apmeklētāju plūsmas virzīššanai caur aizsargājamo biotopu platībām. Projektā liela uzmanība tiks pievērsta arī sabiedrības informēššanai un iesaistīššanai dabas parka “Piejūra” dabas vērtību atpazīššanā un popularizēššanā.

Dabas aizsardzības pārvalde ir sadarbības partneris.

Pludmales stiorinājumi ar klūgu žodziņiem
JOMA Piekrastes biotopu un sugu aizsardzība un apsaimniekošana, dabas aizsardzības plāna izstrāde, biotopu inventarizācija, invazīvo sugu ierobežošana, sabiedrības informēšana
FINANSĒJUMS # Programma LIFE+ Nature & Biodiversity
# Valsts budžeta līdzekļi
LAIKS 2016. >> 2021.
Vides monitoringa, kontroles un izglītības projekts >>>
Projekta mērķis ir attīstīt valsts vides monitoringa un kontroles sistēmu, pilnveidojot atbildīgo iestāžu tehnisko nodrošinājumu, kā arī veicināt sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā, modernizējot nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centrus un īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Projektā tiks attīstītas un modernizētas piecas monitoringa jomas:

 • Iekšzemes ūdeņu monitorings
 • Jūras ūdeņu monitorings
 • Augsnes monitorings
 • Invazīvo sugu (Sosnovska latvāņa) monitorings
 •  Migrējošo sikspārņu un putnu monitorings

Projektā sešās vides kontroles jomās tiks uzlabots tehniskais nodrošinājums:

 • Jūras akvatorijas kontrole
 • Virszemes ūdeņu kontrole
 • Zvejas kontrole
 • Radiācijas kontrole
 • Zemes dzīļu izmantošanas kontrole
 • Risku, avāriju un avāriju situāciju kontroles centra izveide

Projektā tiks modernizēti trīs nacionālas nozīmes vides informācijas centri:

 • Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
 • Nacionālais botāniskais dārzs Salaspilī
 • Latvijas Dabas muzejs
Pludmales stiorinājumi ar klūgu žodziņiem
JOMA

# Vides monitorings
# sugu monitorings
# vides izglītība
# vides kontroles tehniskais nodrošinājums

FINANSĒJUMS # Kohēzijas fonds
# Valsts budžeta līdzekļi
# Privātais finansējums
LAIKS 2017. >> 2021.

Stilizēts Latvijas karogs  Latvijas fondu un programmu projekti

Nodroššināt efektīvu divvirzienu komunikāciju ar mērķauditorijām, lai veicinātu atbalstu KF projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāššanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīššana” aktivitātēm, tādējādi mazinot projekta norises riskus un veicinot pozitīvu publicitāti.
Puzūris
JOMA # veiktspējas stiprināššana vides aizsardzības kontroles un vides politikas īstenoššanas jomās
FINANSĒJUMS # Latvijas vides aizsardzības fonds
LAIKS 2020.


 

Nodrošināt meža inventarizācijas veikšanu, lai izpildītu valstij kā meža īpašniekam ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu (Meža likuma 29.panta pirmā daļa), kas vienlaikus kalpo par pamatu meža apsaimniekošanas plāna izstrādei. Meža inventarizācijas veikšana nepieciešama arī lai sekmīgi īstenotu  „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3 specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai”  pasākumus.
Puzūris
JOMA # Meža inventarizācija kā priekšnoteikums biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai un meža apsaimniekošanas plāna izstrādei.
FINANSĒJUMS # Latvijas vides aizsardzības fonds
LAIKS 2020.


 

Projekta ietvaros paredzēts kadastrāli uzmērīt tikai tās zemes vienības, kuru eksplikācijā ir mežs un kam nav izstrādāta aktuāla meža inventarizācija un sekojošs biotopu apsaimniekošanas plāns. Pēc zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas, ko veiks sertificētas personas, tiks izgatavots zemes robežu (zemes vienību robežu neatbilstības gadījumā, arī robežu neatbilstības novēršanas akts), situācijas un apgrūtinājumu plāns, kas tiks reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Turpmāk 2021.gadā, projekta ietvaros kadastrāli uzmērītajām zemes vienībām, tiks pasūtīta meža inventarizācija un meža apsaimniekošanas plāni.
Puzūris
JOMA # Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana kā sagatavošanās pasākums biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai.
FINANSĒJUMS # Latvijas vides aizsardzības fonds
LAIKS 2020.