LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Drukātie materiāli
Periodika  |  Noteicēji  |  Bukleti  |  Brošūras  |  Plakāti  |  Grāmatas
 
 
Periodika
2017 Ķemeru Nacionāla parka avīze “Tŗeļa Balss” Nr.1   (PDF 2 MB)
2014
2013
2013
2013
2013
2012
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2009
2009


Uz augšu
 

2016 Ķērpju indikatorsugu rokasgrāmata dabas pētniekiem  (PDF 7,9 MB)
2016
Eiropas Savienības aizsargājamos biotopus raksturojošas augu sugas Latvijā. Zālāji, purvi, virsāji, meži
Noteicējs noderēs visiem, kuru darbs saistīts ar dabu un ES biotopu noteikšanu – vides inspektoriem, mežu apsaimniekotājiem, lauku atbalsta un konsultāciju centru darbiniekiem, studentiem mācību procesā, topošajiem biotopu kartētājiem, zemju īpašniekiem, kuri vēlas pazīt dabas vērtības savā īpašumā, kā arī vienkārši jebkuram dabu mīlošam un augu sugas pazīt gribošam cilvēkam.
Ērtākai lietošanai noteicējs sadalīts pa atsevišķām biotopu grupām.
Zālāji
Purvi
Virsāji
Meži
2016 Grīšļu ekoloģiskais noteicējs  (PDF 12,27 MB)
2016
Paparžu noteicējs  (PDF 10,36 MB)
2014
Izdevumu sagatavojis Tartu vides izglītības centrs un latviešu valodā izdevusi Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas- Latvijas -Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta ELRI-156 "Dabas izglītības sekmēšana - efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai" /"Cilvēki un daba" ietvaros.
2014
Izdevumu sagatavojis Tartu vides izglītības centrs un latviešu valodā izdevusi Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas- Latvijas -Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta ELRI-156 "Dabas izglītības sekmēšana - efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai" /"Cilvēki un daba" ietvaros.
2014
Izdevumu sagatavojis Tartu vides izglītības centrs un latviešu valodā izdevusi Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas- Latvijas -Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta ELRI-156 "Dabas izglītības sekmēšana - efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai" /"Cilvēki un daba" ietvaros.
2013
Izdots LIFE Nature + projekta “Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā” (LIFE09/NAT/LV/000238 – MARMONI) ietvaros.
2012
Sagatavojis Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar sikspārņu pētniekiem Gunāru Pētersonu un Viesturu Vintuli.
2011
Iepazīsim jūras piekrasti  (PDF 4,8 MB)
Aicinām iepazīt Baltijas jūras piekrasti un tās dabas vērtības – augu un dzīvnieku sugas, kas, pakļautas pastāvīgai viļņu un vēja iedarbībai, lieliski pielāgojušās dzīvei mūžam mainīgos un ziemeļnieciski skarbos
apstākļos.
Daudzveidīgo jūras piekrasti Slīteres nacionālā parka teritorijā ir maz skārusi cilvēka darbība. Tā ir mājvieta daudzām ne tikai Latvijas, bet arī visas Eiropas retajām un izzūdošajām sugām.
Noteicējā iekļauti raksturīgākie jūras krastā, embrionālajās kāpās, priekškāpās un pelēkajās kāpās sastopamie floras un faunas pārstāvji, kā arī dabas elementi.
2011
Gauja ir Vidzemes un Latvijas skaistākā upe. Tās garums ir 460km, no kuriem 93,5km ietilpst Gaujas NP. Šai daļā Gauja plūst pa plašu senieleju. Tās platums ir no 1-2,5km, bet maksimālais dziļums pie Siguldas-85m.
Gaujā dzīvo upes nēģis, nārsto lašveidīgās zivis un šeit ir mājvieta biezajai perlamutrenei. Gaujas līkumos uz sērēm barojas ūdensputni - upes tilbīte, lielā gaura, meža pīle un gaigala. Bieži var novērot zivju gārni un balto cielavu.
Smilšakmens atsegumi ir Gaujas ielejas vizītkarte. Tie ir mājvieta sūnu un ķērpju sugām, kas nevar citur augt. Blakus krastu čurkstu kolonijai, smilšakmenī savu aliņu veido arī zivju dzenītis.
Gaujas vecupēs pavarasos skaļi kurkst zaļās vardes, bet dziļāk ūdenī peld medicīniskās dēles.
Virs Gaujas ūdeņiem krēslas stundās barojas sikspārņi, zivis ķer ūdrs, bet kokus gāž neskaitāmi bebri, Gaujas krastos kuplo baltalksnis, gobas, vīksna, baltais vītols un pavasaros rūgti smaržo ievas. Plašās Gaujmalas pļavas ir augiem bagātas un krāšņas, pilnas smaržu un rosīgu kukaiņu.
Iepazīsti Gaujas senieleju - skaistu un daudzveidīgu mitrāju!
2011
Izzināsim dumbrāju  (PDF 15,4 MB)
Aicinām iepazīties ar Ķemeru nacionālajam parkam raksturīgo mitrāju – dumbrāju un tajā sastopamajām augu un dzīvnieku sugām.
Rūpīgam vērotājam dumbrājs ir atklājumu pilna pasaule visos gadalaikos. Tā ir aizraujoša pavasarī un vasaras sākumā, kad dumbrājā saplaukst krāšņi pavasara ziedi un visur manāmi un saklausāmi meža putni. Arī vasarā, kad dumbrājs kļūst par ēnainu, dzīvības pārpilnu un noslēpumainu zaļu valstību. Un rudeņos, kad pamazām nodzeltē lakstaugi un uz kailo koku stumbriem izceļas sūnu un sēņu daudzveidība. Kā arī ziemā, kad mitrās ieplakas un aizsalušo upi pārklāj sniegs, kurā iezīmējas dzīvnieku pēdu raksti.
Noteicējā iekļautas dumbrājam raksturīgas sugas, īpašu uzmanību veltot tām, kas sastopamas dabas izziņas takās Vēršupītes krastos Ķemeru nacionālajā parkā.


Uz augšu
 

2017 Sameklē savu dižkoku!  (PDF 5,8 MB)
2015
Zaļie maršruti
Šis ir materiāls, kas palīdzēs mērot aizraujošu un piedzīvojumiem bagātu ceļojumu pa Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionu Zaļajiem maršrutiem. Par “zaļajiem” sauc maršrutus, kas ved uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un kur rūpes par dabas un cilvēka radītām vērtībām uzņēmusies valsts. Šie maršruti ir “zaļi” arī tāpēc, ka tūrisma pakalpojumu sniedzēji parūpējušies par vides pieejamību cilvēkiem, kuriem pārvietošanās sagādā grūtības.
2015
Roņi Baltijas jūrā  (PDF 2.54 MB)
2014
ES neesmu TAVA mantiņa! 
Buklets par CITES jeb 1973. gada Vašingtonas konvenciju
“Par starptautisko tirdzniecibu ar apdraudetajam savvaļas dzivnieku un augu sugām”.
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2011
2011
2010
2009
2009
Dabas aizsardzības plāna kopsavilkuma izdevums. Iepazīstina ar  parka dabas un  kultūrvēsturiskajām vērtībām, to saglabāšanai nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī ar plānoto zonējumu un dažādiem plānotiem, kā arī jau esošiem ierobežojumiem dabas parka teritorijā.
2009
2009
Dabas aizsardzības plāna kopsavilkuma izdevums. Iepazīstina ar  parka dabas un  kultūrvēsturiskajām vērtībām, to saglabāšanai nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī ar plānoto zonējumu un dažādiem plānotiem, kā arī jau esošiem ierobežojumiem dabas parka teritorijā.
2008
Mūsu vēlme un prasme sadzīvot ar dabu palīdz izdzīvot daudzām dzīvnieku un augu sugām. To vidū ir arī Latvijā vienīgā lāču suga – brūnais lācis (Ursus arctos).
2008
Dabas aizsardzības plāna kopsavilkuma izdevums. Apkopota informācija par dabas vērtībām, to saglabāšanai nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī svarīgākajiem saistošajiem noteikumiem, kas regulē saimniecisko darbību teritorijā.
2008
Mīli ar acīm  (PDF 4 MB)
Informē par retu augu aizsardzību un aicina tos nepirkt un netirgot.
2008
LIFE projekta „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” LIFE04NAT/LV/ 000196 ietvaros izdots informatīvs buklets.
2008
LIFE projekta „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” LIFE04NAT/LV/ 000196 ietvaros izdots informatīvs buklets.
2008
LIFE projekta „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” LIFE04NAT/LV/ 000196 ietvaros izdots informatīvs buklets.
2008
LIFE projekta „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” LIFE04NAT/LV/ 000196 ietvaros izdots informatīvs buklets.
2008
LIFE projekta „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” LIFE04NAT/LV/ 000196 ietvaros izdots informatīvs buklets.
2008
2007
2006
Apkopota informācija par aizsardzības iespējām īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem mežos.
2006
Apkopota informācija par  īpaši aizsargājamas sugas un 2006. gada kukaiņa - lapkoka praulgrauža, bioloģiju un ekoloģiju.
2006
Informē par CITES konvencijas aizsardzībā esošajām sugām, kas visbiežāk kļūst par nelegālu suvenīru tūristu bagāžās.
2006
Informē par Latvijas pļavās un mežos sastopamajām lakstaugu sugām, kuras apdraud tirdzniecība zāļu tirdziņos. 
2006
2005
Buklets kartes formā attēlo Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju izvietojumu Latvijas Republikā. 
2003
Iekļauta informācija par cilvēka darbības mazpārveidotām, reto un izzūdošo vietējo savvaļas augu atradnēm un izcili skaistām dabas vietām Alūksnes apkārtnē.
2003
Stāsta par daudzveidīgajām atpūtas iespējām Talsu rajonā. Apskatīti gan intereses objekti dabas tūristiem, gan kultūrvēsturiskās vietas.
2003
Teiču un Krustkalnu rezervātu tauriņi
Stāsta par tauriņu sugu daudzveidību, kas sastopami Latvijas austrumdaļas dabas rezervātos,  kas ir starptautiskas nozīmes aizsargājamas teritorijas ar gandrīz neskartu dabu, kur uzturēties drīkst tikai ar īpašām atļaujām, lai nodrošinātu dabas procesu netraucētu attīstību. Purvā pārmaiņas notiek ļoti lēnām, tāpēc šeit saglabājušās daudzas reliktas tauriņu sugas.


Uz augšu
 

2016
2015
2014
2014
2014
2011
2008
Sērija "Putnu mākslīgās ligzdvietas".
2008
Izdevums Latvijas minerāli un ieži ietver plakātu ar izplatītāko Latvijas minerālu un iežu attēliem un ilustrētu brošūru ar izvērstāku minētās tēmas skaidrojumu.
Plakātā ietverti 13 minerāli un 19 ieži.
Brošūrā apskatīti arī mazāk izplatīti to paveidi, un aptuvenais raksturoto minerālu skaits ir 40, un arī iežu – 40.
Dotās brošūras mērķis ir sniegt priekšstatu par Latvijā biežāk sastopamajiem minerāliem un iežiem, to īpašībām, īsi raksturojot arī izcelsmi un sastopamību.
2006
2006
Sērija "Putnu mākslīgās ligzdvietas".
2002
Neparastais mežā  (PDF 4.02 MB)
Redzamās savdabīgo koku un citu īpatnēju objektu fotogrāfijas galvenokārt uzņemtas Latvijas austrumdaļā, jo ar šo reģionu saistīts ilggadīgā mežsaimnieka Jāzepa Vuškāna darba mūžs, kurš atvēlējis sevis vāktos materiālus šim izdevumam.


Uz augšu
 

2014
Dzīvība kokā  (PDF 7.8 MB)
Plakāts sagatavots Eiropas Komisijas LIFE programmas finansētais projekts „Parkveida pļavu (6530*) un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija” (EREMITA MEADOWS/ LIFE09 NAT/LV/000240) ietvaros
2014
Plakātu  sagatavojusi Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrība un atkārtoti izdevusi Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas- Latvijas -Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta ELRI-156 "Dabas izglītības sekmēšana - efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai" (Cilvēki un daba) ietvaros.
2014
Dabas simboli 2014  (PDF 3.08 MB)
2014
2014
2014
Daudzveidīgā Gauja   (PDF 3.35 MB)
2014
Ezera pasaule  (PDF 1.26 MB)
2014
2013
2013
Slītere. Dzīvnieki  (PDF 1.04 MB)
2013
Slītere. Augi  (PDF 1.4 MB)
2013
2013
2013
Slītere. Līvu krasts  (PDF 1.68 MB)
2013
Dabas simboli 2013  (PDF 9.74 MB)
 2012
Priecāsimies ar acīm!  (A3, JPEG 3.47 MB)  
Priecāsimies ar acīm!  (A4, JPEG 2.8 MB)
Daudzi augi mūsdienās ir reti sastopami, jo samazinājušās vai izzudušas tiem piemērotas dzīvotnes. Aicinām neplūkt šos augus - ļaut tiem ziedēt un priecēt arī Latvijas nākmās paudzes! Aizsargājamo augu plūkšana nodara postu dabai un ir arī nelikumīga!
2012
Dabas simboli 2012  (JPEG 9.89 MB)
2011
Zivis - Alata  (PDF 0.41 MB)
2011
Zivis - Kaze  (PDF 0.14 MB)
2011
Zivis - Lasis  (PDF 0.17 MB)
2011
Zivis - Nēģis  (PDF 0.16 MB)
2011
Zivis - Palede  (PDF 0.14 MB)
2011
Zivis - Repsis  (PDF 0.16 MB)
2011
Zivis - Salate  (PDF 0.16 MB)
2011
Zivis - Sīga  (PDF 0.17 MB)
2011
Zivis - Taimins  (PDF 0.15 MB)
2011
Zivis - Zutis  (PDF 0.17 MB)
2009
Dabas simboli 2009  (PDF 2.45 MB)
2008
Dabas simboli 2008  (PDF 1.32 MB)
2008
2008
Dzīvais koks  (PDF 1.4 MB)
Sērija "Katram savu māju". Informē par vecu koku saudzēšanu un aizsardzību.
2007
Dabas simboli 2007  (PDF 0,64 MB)
2007
Zaļā vārna  (PDF 2,9 MB)
Sērija "Katram savu māju". Informē par šīs krāšņās putnu sugas dzīvesveidu, un aspektiem, kuros šai izzūdošajai, īpaši aizsargājamajai sugai var palīdzēt cilvēks ar savu darbību.
2007
 Nepērc un netirgo!  (PDF 11,91 MB)
Plakātu komplekts. Iepazīstina ar Latvijā sastopamo orhideju pasauli un to aizsardzības iespējām.
2007
Sikspārņi  (PDF 2,87 MB)
Sērija "Katram savu māju". Informē par sikspārņu aizsardzību un dod padomus sikspārņu būru izgatavošanā. 
2006
Dabas simboli 2006  (PDF 2,56 MB)
2005
Dabas simboli 2005  (PDF 0,26 MB)


Uz augšu
 

2016
2014
Joint Manual  (PDF 4.3 MB)
Document produced within the project “Promoting nature education as efficient mean of awareness raising”/”People with nature”
2014
Этот документ был разработан в рaмкaх проектa «Продвижение экологического образования как эффективного средства повышения информированности» / «Люди и природа»
2014
Document produced within the project “Promoting nature education as efficient mean of awareness raising”/”People with nature”
2013
„Eiropas Savienibas aizsargajamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgramata” 2. precizetais izdevums
>> latviešu valodā   (PDF 20,49 MB)
>> angļu valodā   (PDF 20,57 MB)
2011
Viņi – daži no tiem, kas, atjaunojoties Latvijas neatkarībai, vēlreiz 20. gadsimta beigās piedzīvoja lībiešu kultūras atmiņu uzviļņojumu. Tādi viņi bija, ir un tādi paliks aizvien šajos dzīvās runas ierakstos, kas veido Nacionālās mutvārdu vēstures krājuma Lībiešu kolekciju. Saglabājot spēju tikt uzklausītiem, ievērotiem un aizvien atgriezties savā dzimtajā krastā, kad kādam tas ir vajadzīgs.
Tāpat kā šoreiz. Ja gars ir klāt, tad līvu zeme nekur nav pazudusi.
2010
Projekta "Brīvprātīgā darba organizēšana Eiropas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās" pierdzes apkopojums par brīvprātīgo darbu Eiropas aizsargājmās dabas teritorijās. Materiālas angļu valodā.
2010
Projekta "Brīvprātīgā darba organizēšana Eiropas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās" pierdzes apkopojums par brīvprātīgo darbu Eiropas aizsargājmās dabas teritorijās. Materiālas latviešu valodā.
2010
Neliela igauņu un latviešu teiku grāmatiņa, kas stāsta par ūdeņiem un visu, kas ar tiem saistās, arī par cilvēkiem, kas pie tiem dzīvo un strādā.
2009
Reference Book for Practitioners and Managers Based upon experience of the North Vidzeme Biosphere Reserve, Latvia
2009
Справочник для специалистов и руководителей составлен на основе опыта работы Северовидземского биосферного заповедника, Латвия
2007
2008
Rokasgrāmata apkopo svarīgāko informāciju par CITES ieviešanu Latvijā un Eiropas Savienībā.


Uz augšu