LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Tiešraides Tiešraides
Aptaujas Aptaujas
Sabiedrības līdzdalība

Talkojam dabai

Aicinām iesaistīties īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tostarp nacionālo parku, sakopšanas, uzturēšanas un atjaunošanas talkās.

Publiski apspriežamie
dokumenti

Pilsoņu līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē.

Uzraudzības
grupas

Valsts, pašvaldību iestāžu, nevalstisko organizāciju un zemes īpašnieku pārstāvji pārrauga aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādi.

Konsultatīvās
padomes

Atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz priekšlikumus par normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem.

Nevalstiskās
organizācijas

Viena no sabiedrības iespējām iesaistīties dabas aizsardzībā ir piedalīties kādā no dabas sabiedriskajām organizācijām.

Sabiedriskais
monitorings

Iespēja ikvienam bez īpašām prekšzināšanām iesaistīties datu vākšanā par dažādu dabas objektu stāvokli.

Jauno
reindžeru kustība

Starptautiska kustība. Jaunieši caur dažādām praktiskām aktivitātēm un neformālo izglītību iesaistās dabas izzināšanā un dabas un kultūrvēstures objektu saglabāšanas pasākumos.

Brīvprātīgais
darbs

Brīvprātīgais ir cilvēks, kas strādā citu labā bez atlīdzības. Viņš pats izvēlas savām interesēm un vajadzībām atbilstošo nodarbošanos un laika apjomu, kuru veltīt šim darbam.

Studentiem pētījumu
tēmas par ĪADT

Iespēja studentiem savu mācību pētījumu veikšanai izvēlēties kādu aktuālu dabas aizsardzības tēmu.

Pētījumu
prioritātes

Informācija par dabas teritorijām, sugām un biotopiem, kuriem prioritāri veicama izpēte dabas vērtību saglabāšanai.