Uzraudzības grupas
LAIKS: 14.06.2019. plkst.11:00
VIETA: Launkalnes pagasta pārvalde, Ezera iela 2A, Launkalne, Smiltenes novads
RĪKO: SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"

Dabas lieguma "Mežole" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1.sanāksme
Aiga Tora, 67242411

*************************************************************************