LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Vakances

Pieteikšanās līdz 15.01.2021.

 


07.01..2021.  Vadošais(-ā) eksperts(-e) Īpašumu pārvaldības nodaļā

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Vadošā eksperta amata vietu Īpašumu pārvaldības nodaļā uz nenoteiktu laiku (darbinieka amats, pilna darba slodze).


Prasības pretendentiem:
 • augstākā izglītība, vēlams nekustamo īpašumu jomā;
 • ne mazāk kā 5 gadu pieredze valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādēs nekustamā īpašuma pārvaldības jomā;
 • darba pieredze ar nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmu, nekustamā īpašuma formēšanā un tā tiesiskajā reģistrēšanā, kadastra objektu (zemes, zemes vienības daļas, būves, inženierbūves) kadastra datu aktualizācijā nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pārzināt profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus;
 • izteikta iniciatīva, atbildības sajūta, spēja izvērtēt prioritātes, patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • ļoti labas komunikācijas spējas;
 • teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru un citām mūsdienu saziņas tehnoloģijām;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.


Galvenie amata pienākumi:
 • metodiski vadīt Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) valdījumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas plāna sagatavošanu un nodrošināt apsaimniekošanas plāna izpildes uzraudzību;
 • veikt Pārvaldes valdījumā esošo nekustamo īpašumu uzskaiti;
 • organizēt Pārvaldes valdījumā esošo zemju un būvju kadastrālo uzmērīšanu, reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā;
 • nodrošināt Nekustamo īpašumu izvērtēšanas un izsoļu komisijas darbam nepieciešamo datu un dokumentu sagatavošanu;
 • sagatavot  nomas / īres līgumus, organizēt to saskaņošanu, parakstīšanu un izpildes pārraudzību;
 • sagatavot dokumentus Pārvaldes valdījumā nodoto nekustamo īpašumu (zemes) sadalīšanai;sagatavot atbilžu projektus un pārskatus normatīvajos aktos un Pārvaldē noteiktā kārtībā un termiņos, izskatīt Pārvaldē saņemtos dokumentus nodaļas kompetences ietvaros.


Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes novērtējuma rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi.
Mēnešalga: 940 līdz 1287 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Biroja adrese: Baznīcas iela 3, Sigulda, LV-2150 Biroja atrāsanās vieta >>>
 
Motivācijas vēstuli un CV iesniegt nosūtot
 • pa pastu (pasta zīmogs 20.01.2021.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Vadošais eksperts īpašumu pārvaldības nodaļā” uz e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv līdz 20.01.2021
 
Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.

 07.01..2021. 
Dabas aizsardzības departamenta direktora vietnieka(-es), Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vadītāja(-as)

Dabas aizsardzības departamenta direktora vietnieka(-es), Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vadītāja(-as) ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze)
.

Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība dabas zinātnēs (bioloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē, vai citā līdzīgā jomā) vai tiesību zinātnēs;
 • ne mazāk kā 2 gadu pieredze zemākā vai vidējā līmeņa vadītāja amatā;
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem;
 • zināšanas sugu un biotopu noteikšanā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • prasme novērtēt sociālo un politisko procesu ietekmi uz dabas un vides aizsardzību;
 • augsta atbildības sajūta, prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • prasme strādāt komandā;
 • augsta atbildības sajūta, spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • teicamas valsts valodas zināšanas mutvārdos un rakstos, angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī, vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru un citām mūsdienu saziņas tehnoloģijām;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:
 • Nodrošināt nodaļas darba organizāciju un vadību - veikt darba un attīstības plānošanu, novērtēt un analizēt darba rezultātus, veicināt darbinieku attīstību;
 • Iesaistīties departamenta darba organizācijā un vadībā savas kompetences ietvaros;
 • Savas kompetences ietvaros veikt Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešanu;Veikt valsts dabas aizsardzības politikas īstenošanu sugu un biotopu aizsardzības jomā, it īpaši attiecībā uz Sugu un biotopu aizsardzības likumā, Medību likumā, Dzīvnieku aizsardzības likumā un Likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” paredzēto atļauju un saskaņojumu izsniegšanu, sugu un biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas prasību ieviešanu;
 • Savas kompetences ietvaros veikt starptautisko dabas aizsardzības regulējošo normatīvo aktu, tai skaitā invazīvo sugu pārvaldības un ģenētisko resursu izmantošanas jomā;
 • Nodrošināt citu DAP funkciju un uzdevumu izpildi kompetences ietvaros esošajās pārvaldes darbības jomās.

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes novērtējuma rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi un attālinātā darba iespējas.
Mēnešalga: 1253 līdz 1600 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Pārbaudes laiks: 6 mēneši.
Biroja adrese: Baznīcas iela 3, Sigulda, LV-2150 Biroja atrāsanās vieta >>>
 
Motivācijas vēstuli un CV iesniegt nosūtot
 • pa pastu (pasta zīmogs 20.01.2021.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vadītājs” uz e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv līdz 20.01.2021
 
Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.
 

07.01..2021.  Dabas datu nodaļas vadītāja(-as) ierēdņa amata vieta

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Dabas datu nodaļas vadītāja(-as) ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze).


Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība dabas zinātnēs (ģeogrāfijā, vides zinātnē, ģeomātikā vai citā līdzīgajā jomā), matemātikā vai informācijas tehnoloģijās;
 • ne mazāk kā 3 gadu pieredze darbā ar datu bāzēm datu apstrādes jomā;
 • pieredze darbā ar liela apjoma dažāda veida informāciju;
 • ESRI ArcGIS 10.X programmatūras lietošanas prasmes eksperta līmenī;
 • FME un citu ĢIS programmatūru lietošanas prasmes;
 • pieredze telpisko datu analīzē un statistikā;
 • vēlme mācīties un apgūt jaunas tehnoloģijas;
 • augsta atbildības sajūta, spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • teicamas valsts valodas zināšanas mutvārdos un rakstos, vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru un citām mūsdienu saziņas tehnoloģijām;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:
 • Nodrošināt nodaļas darba organizāciju un vadību - veikt darba un attīstības plānošanu, novērtēt un analizēt darba rezultātus, veicināt darbinieku attīstību;
 • Organizēt Dabas datu pārvaldības sistēmas „Ozols” (turpmāk – Sistēma) uzturēšanu, administrēšanu, drošības pārvaldību un Sistēmā iekļauto ģeotelpisko datu aktualizēšanu un kvalitātes paaugstināšanu, kā arī jaunu kvalitatīvu ģeotelpisko datu kopu pievienošanu Sistēmai;
 • Nodrošināt Sistēmas atbilstību INSPIRE direktīvai;
 • Nodrošināt statistikas datu, analītisko pārskatu, ziņojumu u.c. informācijas sagatavošanu;
 • Nodrošināt  datubāzes pieslēgumus un datu apmaiņu pēc valsts un pašvaldību institūciju pieprasījuma;
 • Veicināt monitoringa, pielietojamo pētījumu un apsekojumu datu iekļaušanu Sistēmā, kā arī izvērtēt un ieviest Sistēmā uzlabojumus par Sistēmā iekļaujamajām ģeotelpisko datu kopām un to attēlošanas uzlabojumiem;
 • Nodrošināt citu DAP funkciju un uzdevumu izpildi kompetences ietvaros esošajās pārvaldes darbības jomās.

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes novērtējuma rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi.
Mēnešalga: 1052 līdz 1382 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Biroja adrese: Jebkurā Dabas aizsardzības pārvaldes birojā. Biroju atrāsanās vietas >>>
 
Motivācijas vēstuli un CV iesniegt nosūtot
 • pa pastu (pasta zīmogs 20.01.2021.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Dabas datu nodaļas vadītājs” uz e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv līdz 20.01.2021
 
Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.

 


28.12..2020. 
Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā eksperta/es ierēdņa amata vieta

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā eksperta/es ierēdņa amata vietu (1 amata vieta) uz noteiktu laiku (pilna darba slodze).

Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām,
 • uz ierēdņa amatu var pretendēt persona, kura ir sasniegusi Valsts civildienesta likumā noteikto pensijas vecumu 
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides, dabaszinību vai meža zinātnēs,
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem tiks uzskatīta par priekšrocību,
 • zināšanas sugu un biotopu noteikšanā,
 • sugu un biotopu jomas eksperta sertifikāts (vēlamās jomas: “meži un virsāji”, “purvi”, “zālāji”) tiks uzskatīts par priekšrocību,
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • augsta atbildības sajūta, prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus,
 • prasme strādāt komandā,
 • B kategorijas autovadītāja apliecība,
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru,
 • svešvalodas zināšanas (vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas).
Galvenie amata pienākumi:
 • ar meža apsaimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās saistīti pienākumi - iesniegumu izskatīšana dabā un dokumentu sagatavošana;
 • darbs ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem dabas aizsardzības jomā,
 • dabas aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos paredzēto atļauju un saskaņojumu projektu sagatavošana,
 • citu dokumentu un administratīvo aktu sagatavošana dabas aizsardzības jomā,
 • sabiedrības informēšana un izglītošana dabas aizsardzības jomā,
 • dalība iestādes rosināto projektu realizācijā.
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.
Mēnešalga: no 940 EUR līdz 1100 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 10.amatu saimē, III līmenī, 10 mēnešalgu grupā
Pārbaudes laiks: 4 mēneši.
Biroja adrese: Baznīcas iela 3, Sigulda, LV-2150 vai birojs „Kārļukalns", Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101.
 
Motivācijas vēstuli un CV iesniegt nosūtot
 • pa pastu (pasta zīmogs 15.01.2021.) Dabas aizsardzības pārvaldes birojā „Kārļukalns", Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, tālrunis uzziņām: 64107230, 29181837
 • vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: vidzeme@daba.gov.lv līdz 15.01.2021.
 Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.