LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Publiski apspriežamie dokumenti
LAIKS: 13.02.2020. plkst. 17.00
VIETA: Straupes pagasta „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads
RĪKO: SIA „Estonian, Latvian & Lithunian Environment”

Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme

Dabas aizsardzības plānu (Plāns) turpmākajiem 12-15 gadiem no 2019. gada septembra līdz 2023. gada janvārim Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Plāna izstrādes nepieciešamību nosaka likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, to apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet tā uzdevums ir saskaņot iedzīvotāju, zemes īpašnieku, dabas resursu izmantošanas, dabas aizsardzības un reģiona attīstības intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.

Sanāksmēs klātesošie tiks informēti par kārtību, kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un mežu kompensācijas maksājumiem Natura 2000 teritorijās.

 


LAIKS: 11.02.2020. plkst. 17.00
VIETA: Siguldas novada Kultūras centrā, Zinātnes iela 7B, Siguldas pagasts, Siguldas novads
RĪKO: SIA „Estonian, Latvian & Lithunian Environment”

Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme

Dabas aizsardzības plānu (Plāns) turpmākajiem 12-15 gadiem no 2019. gada septembra līdz 2023. gada janvārim Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Plāna izstrādes nepieciešamību nosaka likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, to apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet tā uzdevums ir saskaņot iedzīvotāju, zemes īpašnieku, dabas resursu izmantošanas, dabas aizsardzības un reģiona attīstības intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.

Sanāksmēs klātesošie tiks informēti par kārtību, kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un mežu kompensācijas maksājumiem Natura 2000 teritorijās.

 


LAIKS: 22.01.2020. plkst. 18.00
VIETA: Rucavas novada dome, „Pagastmājā”, Rucavas nov.
RĪKO: SIA "Enviroprojekts"

Dabas lieguma "Sventājas upes ieleja" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešana sanāksme
Dabas lieguma “Sventājas upes ieleja” vērtības nosaka Sventājas upe ar tās ieleju, kurā atrodams 21 dažādas Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotops. Salīdzinoši nelielajā lieguma platībā, ko veido šaura – lineāra josla gar upes vienu krastu, izveidojušās daudzveidīgas augtenes un lokāli reljefa un mikroreljefa apstākļi, kas nosaka daudzveidīgo un dažādu ES biotopu, un ar tiem saistīto, sugu sabiedrību skaitu. Liegumā konstatētas vairākas retas augu sugas, to skaitā Šķēplapu ķiverene, Kailā sinepīte, Mazā pūtele, kā arī vairākas retas dzīvnieku sugas - viena no tām ir grieze.

Sabiedriskās apspriedes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, kā arī plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes ES nozīmes īpaši aizsargājamai dabas teritorijai, dabas liegumam “Sventājas upes ieleja”, kas atrodas Rucavas novadā, ir uzsākts 2018. gadā. Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts 12 gadu laika posmam.

Ar dabas aizsardzības plānu un citiem plāna izstrādes procesā sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties:
  • elektroniski SIA “Enviroprojekts” tīmekļa vietnē www.enviro.lv.
  • izdrukas veidā lasīšanai Rucavas novada domē. Papildus informācija pa tālruni: 29262049.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 27. janvārim, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Enviroprojekts”.

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes  uzdevumā izstrādā SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga LV- 1048, www.enviro.lv, info@enviro.lv). 


Līga Blanka 29262049