LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Publiski apspriežamie dokumenti
Ministru kabineta noteikumu „Dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” projekts

Normatīvā akta projekts ar pielikumiem. Anotācija:   lejupielādēt >>>

Lai zinātniski pamatoti noteiktu aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzības, izmantošanas un apsaimniekošanas tiesisko regulējumu, tādējādi saglabājot teritorijā dabas un ainaviskās vērtības, ir sagatavots dabas pieminekļa “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts. 

Patlaban šīs teritorijas izmantošanu regulē Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, taču, lai atvieglotu uzraudzību un Lēdurgas dendroloģisko stādījumu aizsardzību, kā arī sekmētu teritorijas dabas un ainavisko vērtību saglabāšanos, tapušas tieši dabas piemineklim “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” paredzētas tiesību normas.

Dabas piemineklis "Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi" atrodas Rietumvidzemē – Krimuldas novada Lēdurgas pagasta teritorijā un ir izveidots  1987. gadā. Nozīmīgākā teritorijas vērtība ir dendroloģiskie stādījumi, kas ietver ~540 kokaugu taksonus un ir viena no Latvijas bagātākajām kokaugu kolekcijām. Vairākiem no dabas pieminekļa teritorijā sastopamajiem citzemju kokaugu taksoniem šī ir viena no retajām, iespējams, vienīgā augšanas vieta Latvijā. Teritorijā atrodas nozīmīgas sēklas ražojošas introducēto kokaugu audzes, kas dod vērtīgu Ziemeļvidzemes apstākļos aklimatizētu stādu un sēklu materiālu. Dendroloģiskie stādījumi ir vērtīgi arī kā zinātniskās izpētes un mācību objekts.

Dabas pieminekļa vērtības nozīmīgi papildina arī daļēji dabiskās ekosistēmas – meži, zālāji un ūdeņi. Kā dzīvotnes, tie ir nozīmīgi daudzām vietējām augu un dzīvnieku sugām. Dabas pieminekļa teritorijā konstatētas 5 īpaši aizsargājamas augu sugas, 4 īpaši aizsargājamas un 2 retas bezmugurkaulnieku sugas, 9 īpaši aizsargājamas un 3 retas putnu sugas un 4 īpaši aizsargājamas zīdītāju sugas. Dabas pieminekļa teritorijā konstatēts Eiropas Savienībā un Latvijā īpaši aizsargājamais biotops – Mēreni mitras pļavas (biotopa kods 6510). Dabas vērtību veidošanos un saglabāšanos ir sekmējusi teritorijas ekstensīvā apsaimniekošana.

Dabas pieminekļa aizsardzības ilgtermiņa mērķi ir saglabāt un attīstīt citzemju sugu kokaugu kolekciju, kā arī saglabāt un palielināt teritorijas bioloģiskās daudzveidības un ainaviskās vērtības, veicot ekstensīvu teritorijā esošo mežu, zālāju, ūdenstilpju un ūdensteču apsaimniekošanu.

Veicot izpēti, eksperti secināja, ka dabas pieminekļa esošos mežus un līdz ar tiem meža sugu dzīvotnes negatīvi ietekmē mežsaimnieciskā darbība – kailciršu veikšana, pārmērīga to izkopšana. Ar noteikumu projektu tiek noteikts, ka kailcirte dabas pieminekļa teritorijā ir aizliegta, kā arī noteikti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi putnu ligzdošanas laikā no 15. marta līdz 31. jūlijam.

Dabas pieminekļa teritorijā ar noteikumu projekta 12. punktu tiek noteiktas papildus prasības koku ciršanai 2. pielikumā norādītajās teritorijās (citzemju sugu kokaugu stādījumos, vijīgās efejas dzīvotnēs un kultūrvēsturiski un ekoloģiski nozīmīgās teritorijās), savukārt pārējā teritorijā, kur nav konstatēti citzemju sugu stādījumi, papildus prasības noteikumu projektā netiek noteiktas un koku ciršana veicama atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā un ārpus meža.


____________________________________________________

Ministru kabineta noteikumu “Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” projekts
  • Normatīvā akta projekts ar pielikumiem. Anotācija:   lejupielādēt >>>
  • Normatīvā akta projekts ar pielikumiem. Anotācija - PAPILDINĀTS:   lejupielādēt >>>
  • Informācija par aizsargājamā ainavu apvidus «Augšzeme» individuālo noteikumu projektu:  lejupielādēt >>> 
Lai zinātniski pamatoti noteiktu aizsargājamās dabas teritorijas atļauto izmantošanu, tādējādi saglabājot teritorijā ainaviski augstvērtīgu ainavu un esošās dabas vērtības, ir sagatavots aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts. 

Patlaban šīs teritorijas izmantošanu regulē Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, taču, lai atvieglotu uzraudzību un specifisku biotopu saglabāšanu, tapušas tieši aizsargājamo ainavu apvidum “Augšzeme” paredzētas normas.

Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšzeme” izveidots  1977. gadā ainaviski augstvērtīgas teritorijas aizsardzībai. Viena no galvenajām ainaviskajām un dabas aizsardzības vērtībām ir teritorijā esošie ezeri. Teritorijā ietilpst Augšzemes augstienes lielpauguru masīvs, kā arī vairākas bioloģiski vērtīgas teritorijas. Tā teritorijā ietilpst dabas parki “Svente” un “Medumu ezeraine”, dabas liegumi – “Sventes ezera salas”, “Medumu ezera salas”, “Bardinska ezers”, “Skujines ezers”, aizsargājamā aleja “Medumu aleja”, kā arī aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi - “Medumu parks” un “Jaunsventes parks”. Ainavu apvidus iekļauts Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000.

Šīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ilgtermiņa mērķis ir Augšzemes augstienes kultūrainavas un dabas vērtību saglabāšana, vienlaikus nodrošinot aizsardzību Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamiem biotopiem, it sevišķi ezeru, mežu un zālāju biotopiem un ar tiem saistītām īpaši aizsargājamām sugām, veicinot to dabisku attīstību, sabalansējot ar sabiedrības interesēm, atpūtas iespējām un tūrisma infrastruktūru.

Lai nodrošinātu dabas vērtību aizsardzību un teritorijas apsaimniekošanu, kā arī saskaņotu izmantošanas nosacījumus, līdz ar noteikumu apstiprināšanu tiks izveidots funkcionālais zonējums. Noteikumu projekts paredz ainavu apvidū noteikt piecas funkcionālās zonas –  regulējamā režīma zonu, dabas lieguma zonu, dabas parka zonu, ainavu aizsardzības zonu un neitrālo zonu.

Regulējamā režīma zona ietver visus esošos mikroliegumus. Zona izveidota, lai nodrošinātu pret traucējumiem jutīgo īpaši aizsargājamo sugu un to dzīvotņu, kā arī meža biotopu aizsardzību.

Dabas lieguma zona ietver esošos dabas liegumus („Sventes ezera salas”, „Medumu ezera salas”, „Bardinska ezers”, „Skujines ezers”), vērtīgākos īpaši aizsargājamo mežu biotopus, kuru platības pārsniedz 1 ha, un īpaši aizsargājamo putnu sugu atradnes, kā arī tos ezerus, kuru krastos konstatēti aizsargājamie biotopi.

Dabas parka zona ietver ainavu apvidū esošos dabas parkus (“Svente”, “Medumu ezeraine”), vērtīgākās ainavu teritorijas, bioloģiski vērtīgos zālājus, vērtīgākos īpaši aizsargājamo mežu biotopus, kuru platības pārsniedz vienu hektāru un kuros atrodas īpaši aizsargājamo putnu sugu atradnes, kā arī no dabas aizsardzības viedokļa vērtīgākos ezerus.
Ainavu aizsardzības zona noteikta, lai saglabātu reģionam raksturīgo ainavu struktūru, tās ainavu elementus,  tipiskos zemes izmantošanas veidus un apbūves, kā arī kultūrvēsturiskās vides īpatnības. Savukārt neitrālā zona ietver apdzīvotas vietas, valsts un pašvaldības nozīmes ceļus.

Veicot izpēti, eksperti secināja, ka ainavu apvidū esošos mežus un meža sugu dzīvotnes negatīvi ietekmē mežsaimnieciskā darbība – kailciršu veikšana, pārmērīga to izkopšana. Līdz ar to ar noteikumu projekts paredz, ka maksimālā pieļaujamā kailcirtes platība ir trīs hektāri un kailcirtē saglabājamos kokus pēc iespējas jāatstāj grupās. Kā vēl viens negatīvs faktors meža sugu dzīvotnēm ir mirušās koksnes izvākšana, tādēļ turpmāk ir paredzēts, ka mirušā koksne ir jāatstāj mežaudzē, ja tās apjoms ir mazāks nekā 20 kubikmetri uz hektāru.