LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem apstiprinātās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas atbilst kādai no astoņām aizsargājamo teritoriju kategorijām - nacionālais parks, biosfēras rezervāts, dabas parks, aizsargājamo ainavu apvidus, dabas liegums, dabas rezervāts, dabas piemineklis, jūras teritorija, kas savstarpēji atšķiras ar teritorijas izveidošanas mērķiem, teritorijas platību un dažādu aizsardzības pakāpi.

Lielākām aizsargājamām dabas teritorijām var būt izveidots zonējums, kas pēc atļautajām un aizliegtajām darbībām atbilst kādai no iepriekšminētajām kategorijām.

Aizsargājamās dabas teritorijās intensīvi apsaimniekotas vietas (pilsētas, ciemus) un ceļus un to nodalījumu joslas mēdz iekļaut neitrālajā zonā - t.i., platība, kurā nepastāv saimnieciskās darbības ierobežojumi.

Vienlaikus dažādas aizsargājamas dabas teritorijas un mikroliegumi savstarpēji telpiski var pārklāties - t.i., piemēram, aizsargājamo ainavu apvidū var atrasties atsevišķi noteikts dabas liegums, kurā savukārt vēl daļā ir noteikts mikroliegums.

Tabulā zemāk publicēta oficiālā statistika (Oficiālajā statistikas programmā noteiktā) par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

Oficiālā statistika tiek atjaunota un publicēta reizi gadā līdz 30.martam.

 
Teritoriju kategorijas Platība, ha (tūkst) Procenti no Latvijas kopplatības
4 nacionālie parki 203,95

3,16

t.sk. Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija
58,43 0,90
t.sk. Nacionālā parka cita režīma zonas teritorija
0,51 0,01
t.sk. Nacionālā parka dabas lieguma zonas teritorija
56,72 0,88
t.sk. Nacionālā parka dabas parka zonas teritorija
54,98 0,85
t.sk. Nacionālā parka dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija
8,92 0,14
t.sk. Nacionālā parka kultūrvēsturiskās zonas teritorija
2,57 0,04
t.sk. Nacionālā parka neitrālās zonas teritorija
17,71 0,27
t.sk. Nacionālā parka regulējamā režīma zonas teritorija
4,68 0,07
1 biosfēras rezervāts 475,51 7,36
t.sk.Biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonas teritorija
207,08 3,21
t.sk. Biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija
254,05 3,93
42 dabas parki 139,30 2,16
t.sk. Dabas parka ainavu aizsardzības zonas teritorija
4,49 0,07
t.sk. Dabas parka dabas lieguma zonas teritorija
20,76 0,32
t.sk. Dabas parka dabas parka zonas teritorija
52,22 0,81
t.sk. Dabas parka neitrālās zonas teritorija
3,34 0,05
t.sk. Dabas parka regulējamā režīma zonas teritorija
3,93 0,06
t.sk. Dabas parka sezonas lieguma teritorija
0,49 0,01
9 aizsargājamo ainavu apvidi 165,36 2,56
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonas teritorija
10,51 0,16
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus dabas lieguma zonas teritorija
1,70 0,03
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus dabas parka zonas teritorija
3,85 0,06
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus neitrālās zonas teritorija
0,78 0,01
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus regulējamā režīma zonas teritorija
4,91 0,08
261 dabas liegums 230,72 3,57
t.sk. Dabas lieguma ainavu aizsardzības zonas teritorija
3,90 0,06
t.sk. Dabas lieguma dabas lieguma zonas teritorija
68,75 1,06
t.sk. Dabas lieguma dabas parka zonas teritorija
20,02 0,31
t.sk. Dabas lieguma neitrālās zonas teritorija
2,77 0,04
t.sk. Dabas lieguma regulējamā režīma zonas teritorija
30,62 0,47
t.sk. Dabas lieguma sezonas lieguma teritorija
10,91 0,17
t.sk. Dabas lieguma stingrā režīma zonas teritorija
1,92 0,03
4 dabas rezervāti 25,07 0,39
t.sk. Dabas rezervāta dabas parka zonas teritorija
21,15 0,33
t.sk. Dabas rezervāta dabas parka zonas teritorija
0,12 0,00
t.sk. Dabas rezervāta regulējamā režīma zonas teritorija
19,62 0,30
t.sk. Dabas rezervāta stingrā režīma zonas teritorija
5,33 0,08
7 aizsargājamās jūras teritorijas. 436,41 6,76
t.sk. Aizsargājamās jūras teritorijas dabas lieguma zonas teritorija
39,49 0,61
t.sk. Aizsargājamās jūras teritorijas neitrālā zonas teritorija
94,43 1,46
327 dabas pieminekļi, 5,48 0,08
t.sk. alejas
0,14 0,00
t.sk. dendroloģiskie stādījumi
1,57 0,02
t.sk. ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie veidojumi
3,78 0,06
Mikroliegumi, kas iekļuauti Natura2000 tīklā 1,15 0,02
Mikroliegumi  44,45 0,69
Mikroliegumu buferzonas 48,21 0,75
333 Natura 2000 teritorijas * 1182,77 12,79
t.sk. Natura2000 sauszemes teritorijas **
745,12 11,54
t.sk. Natura2000 jūras teritorijas ***
437,66 15,71
ĪADT pamatteritoriju kopējā platība *
1682,96 18,21
ĪADT pamatteritoriju kopējā platība (bez pārklājuma) *
1618,95 17,51
ĪADT sauszemes pamatteritorijas**
1229,01 19,03
ĪADT sauszemes pamatteritoriju kopējā platība (bez pārklājuma)**
1172,65 18,16
ĪADT jūras pamatteritorijas***
447,04 16,05
ĪADT jūras pamatteritorijas (bez pārklāšanās)***
437,94 15,72
* Latvijas teritorijas platība ieskaitot jūras akvatoriju, ha (tūkst)
9244,13
** Latvijas teritorijas sauszemes platība, ha (tūkst)
6458,08
*** Latvijas jūras akvatorijas platība, ha (tūkst)
2786,00