LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Vides monitoringa programma 

Par programmu
Vides monitoringa programma 2015.-2020.gadam izstrādāta pamatojoties uz Vides monitoringa pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, kuras apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014.gada 26.marta rīkojumu Nr.130 „Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam”. Vides monitoringa programmas galvenais uzdevums ir radīt tādu monitoringa informācijas sistēmas struktūru, lai tiktu nodrošināta:
  • LR tiesību aktos noteikto prasību izpilde;
  • ES tiesību aktu, kā valsts politisko prioritāšu, prasību izpilde;
  • ​Starptautisko konvenciju, kurām Latvija ir pievienojusies, prasību izpilde.
 

Programmas saturs
2015 - 2020
Ievads  (PDF 0,08 MB)
1. Gaisa un klimata pārmaiņu monitoringa programma. (PDF 3,05 MB)
2. Ūdeņu monitoringa programma. (2016. gada redakcija) (PDF 3,9 MB)

3. Zemes monitoringa programma.  (PDF 1,09 MB)

4. Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programma. (PDF 0,58 MB)


2009 - 2012
Ievads   (PDF 0,087 MB)
1. Gaisa monitoringa programma. (PDF 1,21 MB)
2. Ūdeņu monitoringa programma. (PDF 13,15 MB)
3. Zemes monitoringa programma. (PDF 0,95 MB)
4. Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programma. (PDF 2,26 MB)

 


 

  Monitoringa metodikas

 

Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas aktualizācija  
 

Saldūdens biotopu inventarizēšanas un kartēšanas vadlīnijas
 
ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodika

Metodiskais materiāls
Lejupielādēt >>>  (PDF 1,3 MB)


1. pielikums Biotopu un sugu inventarizācijas anketas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanā
2. pielikums Pārskata tabulas
Pārskata tabulas  (DOCX 0,6 MB)
Pārskata tabulas atsevišķi, aizpildīšanai Excel formāta datnē

3. pielikums. Informatīvais materiāls
Latvijas īpaši aizsargājamo biotopu veidu noteikšanas kritēriji   (ZM sniegtie priekšlikumi - PDF 0,8 MB)
 
4. pielikums Biotopu apraksti


 
 
Noteicējs "Eiropas Savienības aizsargājamos biotopus raksturojošas augu sugas Latvijā. Zālāji, purvi, virsāji, meži"
Noteicējs noderēs visiem, kuru darbs saistīts ar dabu un ES biotopu noteikšanu – vides inspektoriem, mežu apsaimniekotājiem, lauku atbalsta un konsultāciju centru darbiniekiem, studentiem mācību procesā, topošajiem biotopu kartētājiem, zemju īpašniekiem, kuri vēlas pazīt dabas vērtības savā īpašumā, kā arī vienkārši jebkuram dabu mīlošam un augu sugas pazīt gribošam cilvēkam.
Ērtākai lietošanai noteicējs sadalīts pa atsevišķām biotopu grupām.
Zālāji
Purvi
Virsāji
Meži
 

Grīšļu ekoloģiskais noteicējs  

Paparžu noteicējs  

Ilustratīvie materiāli EK Biotopu direktīvas I pielikuma purvu biotopu struktūru atpazīšanai dabā