LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Budžets
Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta devītajai daļai un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 225  “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” informācija par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām:

Informācija par Dabas aizsardzības pārvaldes amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (BRUTO, euro).

Informācija par piemaksām, prēmijām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Dabas aizsardzības pārvaldē.


Plānoto izdevumu tāmes 2018. gadam

24.08.00 apakšprogramma
 
61.08.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti
 
70.02.00 apakšprogramma - Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu (2007–2013)
 
70.06.00 apakšprogramma - LIFE programmas projektu tāmes