LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Sabiedrības līdzdalība

Daru labu dabai

Aicinām iesaistīties īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tostarp nacionālo parku, sakopšanas, uzturēšanas un atjaunošanas talkās.

Publiski apspriežamie dokumenti

Pilsoņu līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē.

Uzraudzības grupas

Valsts, pašvaldību iestāžu, nevalstisko organizāciju un zemes īpašnieku pārstāvji pārrauga aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādi.

Konsultatīvās padomes

Atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz priekšlikumus par normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem.

Nevalstiskās organizācijas

Viena no sabiedrības iespējām iesaistīties dabas aizsardzībā ir piedalīties kādā no dabas sabiedriskajām organizācijām.

Sabiedriskais monitorings

Iespēja ikvienam bez īpašām prekšzināšanām iesaistīties datu vākšanā par dažādu dabas objektu stāvokli.

Jauno reindžeru kustība

Starptautiska kustība. Jaunieši caur dažādām praktiskām aktivitātēm un neformālo izglītību iesaistās dabas izzināšanā un dabas un kultūrvēstures objektu saglabāšanas pasākumos.

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais ir cilvēks, kas strādā citu labā bez atlīdzības. Viņš pats izvēlas savām interesēm un vajadzībām atbilstošo nodarbošanos un laika apjomu, kuru veltīt šim darbam.

Studentiem pētījumu tēmas par ĪADT

Iespēja studentiem savu mācību pētījumu veikšanai izvēlēties kādu aktuālu dabas aizsardzības tēmu.

Pētījumu prioritātes

Informācija par dabas teritorijām, sugām un biotopiem, kuriem prioritāri veicama izpēte dabas vērtību saglabāšanai.