LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Normatīvo aktu projekti
Izstrādāts MK noteikumu projekts dabas parka “Ragakāpa”  dabas vērtību saglabāšanai
 
Lai zinātniski pamatoti noteiktu aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzības, izmantošanas un apsaimniekošanas tiesisko regulējumu, tādējādi saglabājot teritorijā dabas un rekreācijas vērtības, ir dabas parka “Ragakāpa” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts.

Patlaban šīs teritorijas izmantošanu regulē Ministru kabineta 2004.gada 10.augusta noteikumi  Nr.702 “Dabas parka "Ragakāpa" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, taču, lai uzlabotu specifisku biotopu un sugu dzīvotņu saglabāšanu un apsaimniekošanu, kā arī saglabātu teritorijas rekreācijas vērtības, tapušas pilnveidotas tieši dabas parkam “Ragakāpa” paredzētas normas.

Dabas parks “Ragakāpa” ar kopējo platību 150 ha atrodas Jūrmalas pilsētā, Lielupes grīvas kreisajā krastā. Dabas parks izveidots, lai aizsargātu Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamos biotopus (mežainas  piejūras  kāpas,  priekškāpas,  embrionālās  kāpas  un  viengadīgu  augu  sabiedrības  dūņainās  un zemās smilšainās pludmalēs, kuriem ir būtiska nozīme piekrastes dabas saglabāšanā un iedzīvotāju atpūtas nodrošināšanā)  un  veicinātu  to  dabisku  attīstību,  kā  arī  lai  saglabātu  dabas  parkā  sastopamo  īpaši aizsargājamo sugu  (piemēram, pļavas silpurenes, priežu sveķotājkoksngrauža, meža baloža, u.c.) dzīvotnes, kā arī lai sabalansētu dabas parkā esošo dabas vērtību un rekreācijas resursu attīstību, ciktāl tas nav pretrunā ar dabas aizsardzības mērķiem. Dabas parks “Ragakāpa” ir iekļauts Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju tīklā NATURA 2000. Dabas parka aizsardzības vēsture aizsākās 1962. gadā, kad vienai no  augstākajām  kāpām  Latvijā  tika  noteikts  aizsargājamā  ģeoloģiskā  objekta  statuss  “Ragakāpa”,  to  veido 12 līdz 17 metru augsts asimetrisks smilšu valnis. Kāpa izveidojusies pēc  tam, kad Lielupe 1755.‐1757. gadā izlauzusi savu pašreizējo gultni līdz jūrai.

Dabas parka teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķis ir saglabāt Latvijā vecākās mežaino piejūras kāpu  teritorijas  bioloģisko  daudzveidību,  uzlabojot  mežu  un  kāpu  biotopu  strukturālo  kvalitāti  un nodrošinot  bioloģiskai  daudzveidībai  būtisku  augu,  putnu,  bezmugurkaulnieku  un  citu  sugu  dzīvotņu ilglaicību,  vienlaikus  veicinot  dabas  tūrisma  un  rekreācijas  iespējas, ciktāl  tās  nav  pretrunā  ar  dabas aizsardzības interesēm.

Lai nodrošinātu dabas vērtību aizsardzību un teritorijas apsaimniekošanu, kā arī saskaņotu izmantošanas nosacījumus, līdz ar noteikumu apstiprināšanu tiks precizēts funkcionālais zonējums. Dabas parkam tiek saglabātas 3 funkcionālās zonas –  neitrālā, dabas parka un dabas lieguma zonas.

Dabas lieguma zona izveidota, lai nodrošinātu Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo meža un piekrastes biotopu, kā ar īpaši aizsargājamo sugu aizsardzību.  Dabas parka zona izveidota, lai aizsargātu dabas parka ainavu, saglabātu parku atpūtai un izglītošanai, kā arī sekmētu bioloģiski vērtīgu mežaudžu veidošanos un aizsardzību . Neitrālā zona izveidota, lai attīstītu tikai publiski pieejamu tūrisma un rekreācijas infrastruktūru, tai skaitā stāvlaukumu. 

Salīdzinot ar spēkā esošo regulējumu, noteikumu projekts paredz galvenās cirtes aizliegumu ne tikai dabas lieguma zonā, bet arī dabas parka zonā, jo lielākajā daļa tajā esošo mežaudžu vecums pārsniedz galvenās cirtes pieļaujamo vecumu priežu audzēs (60 gadi), kas noteikts Vispārējos noteikumos, kā arī tajās noteikts īpaši aizsargājamais biotops – Mežainas piejūras kāpas, kurā nav pieļaujams veikt galveno cirti. Noteikumu projektā ir precizēti nosacījumi sanitāro ciršu veikšanai visā dabas parka teritorijā.

Ikviens interesents ar Noteikumu projektu var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā >>>


Pēc sabiedriskās apspriešanas noteikumi tiks virzīti apstiprināšanai Ministru kabinetā.