LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
ZM
  Zemkopības ministrijas izstrādātie normatīvie akti
 • Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu mežā
  • Noteikumi nosaka gan kritērijus īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai mežā, gan arī atjaunošanas atļaujas izsniegšanas kārtību.
   Tajos uzskaitīti atjaunojamie īpaši aizsargājamie biotopi mežā, kā arī kritēriji, kuriem ir jāatbilst meža platībai, ja tajā atjaunojamam īpaši aizsargājamam meža biotopam vai īpaši aizsargājamās sugas dzīvotnei nepieciešama platības atmežošana vai kontrolēta dedzināšana. Tāpat noteikumi nosaka, ka atjaunojamais biotops nedrīkst radīt ietekmi uz citiem īpašumiem, ja nav saskaņojuma ar to īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem.
   Noteikumi reglamentē, ka īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai mežā ir nepieciešama kompetentās iestādes – Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) vai Valsts meža dienesta (VMD) - izsniegta atļauja, ko izsniedz, pamatojoties uz sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumu.
   Tāpat noteikumi nosaka, kuri dokumenti un kāda informācija jāiesniedz kompetentajā iestādē, lai saņemtu atjaunošanas atļauju. Noteikumi paredz arī kārtību, kādā DAP saskaņo plānoto darbību ar VMD un vietējo pašvaldību, kā arī nosaka laiku, kad var uzsākt atjaunošanas darbus, un atļaujas derīguma termiņus.