LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
PakalpojumiCITES

 
Pakalpojums Iesniegumu veidlapa, anketa
Atļaujas un sertifikāta saņemšana starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām
Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto dzīvnieku un augu audzētāju reģistrācija
  • Iesniegums brīvā formā
Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu reģistrācija
Kaviāra ražotāja, fasētāja un pārfasētāja reģistrācija un sertifikācijaDarbības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos
Pakalpojums Iesniegumu veidlapa, anketa
Atļaujas vai saskaņojuma saņemšana darbību vai pasākumu veikšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos
Meža apsaimniekošanas plāna apstiprināšana īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Mikrolieguma izveidošana, teritorijas precizēšana vai mikrolieguma statusa atcelšana
Valsts pirmpirkuma tiesību uz zemi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās izmantošana
Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu saņemšana un grafiskās daļas saskaņojuma saņemšana īpaši aizsargājamām dabas teritorijāmKompensācijas
Pakalpojums Iesniegumu veidlapa, anketa
Kompensācijas piešķiršana par zaudējumiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem
 
Kompensācijas piešķiršana par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumosSugu un biotopu eksperti
Pakalpojums Iesniegumu veidlapa, anketa
Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta sertifikāta saņemšanaDarbības ar sugām un biotopiem
Pakalpojums Iesniegumu veidlapa, anketa
Atļaujas saņemšana nemedījamo vai īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanai
Atļaujas saņemšana īpaši aizsargājamās sugas dzīvotnes vai īpaši aizsargājamā biotopa atjaunošanai mežā
  • Iesniegums brīvā formā
Atļaujas saņemšana Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas sugu ieviešanai (introdukcijai) vai populācijas atjaunošanai dabā (reintrodukcijai)
  • Iesniegums brīvā formā
Atļaujas saņemšana zivju sugu pārvietošanai un jaunu sugu ieviešanai vai pavairošanai Latvijas Republikas ūdeņos
  • Iesniegums brīvā formā
Atļaujas saņemšana zooloģiskā dārza izveidošanai un zooloģiskā dārza reģistrācijaDati
Pakalpojums Iesniegumu veidlapa, anketa
Dabas datu pārvaldības sistēmas izmantošanaDabas takas
Pakalpojums Iesniegumu veidlapa, anketa
Līgatnes dabas taku apmeklējums